Aansprakelijkheid luchtvervoerder in Burgerlijk Wetboek (28.946), Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en enige andere wetten onder meer naar aanleiding van evaluatieonderzoeken (29.413), Toelating experimenten op het gebied van kwalificaties en opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (29.880), Wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (28.489), Novelle Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (29.931), Intrekking van de Absintwet 1909 (Stb. 402) (29.851), Wijziging samenstelling budget, wijziging aanvraagprocedures, nadere regels met betrekking tot intergemeentelijke afstemming en enkele andere wijzigingen van de Wet stedelijke vernieuwing (29.619), Nieuwe financieringsstructuur voor de regionale publieke omroep (28.856), Uitvoering van richtlijn nr. 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 april 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen (PbEG L 125) (29.860), Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen (29.814); stemming (hamerstuk) (Handelingen 2004-2005, nr. 22, blz: 942-943)