Goedkeuring uitleverings- en rechtshulpverdragen met de Verenigde Staten (31.307 (R1842)), Wijziging Wet op het financieel toezicht in verband met toezicht op herverzekeraars (31.131), Vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden (31.114), Vaststelling nadere regels over uitkeringen uit de algemene fondsen en over specifieke uitkeringen (31.327), Overige fiscale maatregelen II (31.404); stemming (hamerstuk) (Handelingen 2007-2008, nr. 36, blz: 1473-1474)