Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied (30.165); stemming (met algemene stemmen aangenomen) (Tweede Kamer, Handelingen 2005-2006, nr. 63, blz; 4033)