Dinsdag 12 mei 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

8.
Mondeling overleg met de minister van EZK

Bespreking datum

11.
Aanbieden vereffeningsverslag van het voormalige Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG)

Brief van de minister van LNV van 24 april 2020 (33910, R)

Bespreking

14.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen