home-
home-
-
escsdadeetelenfritlv
lthumtnlplptskslfisv
- -
menu
up one level
previous
next
full text
search
-

Door het Parlement aangenomen teksten

Donderdag 14 juni 2001Definitieve uitgave

Civiele bescherming in noodsituaties *

  Voorstel
  Resolutie

A5-0180/2001

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een communautair mechanisme voor de coördinatie van interventies op het gebied van civiele bescherming in noodsituaties (COM(2000) 593 - C5-0543/2000 - 2000/0248(CNS) )

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst(1) Amendementen van het Parlement


Amendement 1
Overweging 1

  (1)

De maatregelen van de Gemeenschap ter uitvoering van de resolutie van 8 juli 1991 betreffende de verbetering van de onderlinge hulp tussen de lidstaten bij natuurrampen en technische rampen hebben weliswaar bijgedragen tot de bescherming van personen, het milieu en goederen, maar nu moet worden gezorgd voor een nog betere bescherming bij noodsituaties van natuurlijke, technologische en ecologische aard, met inbegrip van accidentele verontreiniging van de zee, die zich binnen en buiten de Europese Unie voordoen, en moeten de bepalingen van de resolutie worden aangescherpt.

 
  (1)

De maatregelen van de Gemeenschap ter uitvoering van de resolutie van 8 juli 1991 betreffende de verbetering van de onderlinge hulp tussen de lidstaten bij natuurrampen en technische rampen hebben weliswaar bijgedragen tot de bescherming van personen, het milieu en goederen, maar nu moet worden gezorgd voor een nog betere bescherming bij noodsituaties van natuurlijke, technologische en ecologische aard (met inbegrip van accidentele en opzettelijke1 verontreiniging van de zee), die zich binnen en buiten de Europese Unie voordoen, en moeten de bepalingen van de resolutie worden aangescherpt.

____________

1 Beschikking nr. 2850/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2000 houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee, PB L 332 van 28.12.2000, blz. 1.


Amendement 2
Overweging 3

  (3)

Het nu voorgestelde mechanisme vormt een aanvulling op het communautair actieprogramma voor civiele bescherming doordat het steun beschikbaar stelt in noodsituaties. Het zal gecoördineerde bijstandsinterventies en het inzetten van interventieteams, deskundigen en andere hulpmiddelen, naar gelang van de behoeften, vergemakkelijken door middel van een versterkte communautaire structuur voor civiele bescherming en een netwerk van nationale contactpunten in de lidstaten. Ook biedt het de gelegenheid gevalideerde gegevens over noodsituaties te verzamelen en door te geven aan de lidstaten.

 
  (3)

Het communautair actieprogramma voor civiele bescherming dient te worden aangevuld met een systeem dat voorziet in onmiddellijk inzetbare steun in geval van noodsituaties. Doel hiervan is gecoördineerde bijstandsinterventies en het inzetten van interventieteams, deskundigen en andere hulpmiddelen, naar gelang van de behoeften, te vergemakkelijken door middel van een versterkt communautair mechanisme voor civiele bescherming en een netwerk van nationale contactpunten in de lidstaten. Ook dient dit systeem de gelegenheid te bieden gevalideerde gegevens over noodsituaties te verzamelen en door te geven aan de lidstaten.


Amendement 3
Overweging 4

  (4)

Het mechanisme zal terdege rekening houden met de desbetreffende wetgeving van de Europese Gemeenschap en internationale verbintenissen op dit gebied.

 
  (4)

Dit versterkte communautaire mechanisme voor civiele beschermingdient verenigbaar te zijn met de wetgeving van de Europese Gemeenschap en internationale afspraken , doch mag geen afbreuk doen aan de rechten en verplichtingen die de lidstaten op dit gebied reeds uit hoofde van bilaterale of multilaterale akkoorden hebben verworven of op zich hebben genomen .


Amendement 4
Overweging 4 bis (nieuw)

 

(4 bis) Preventie biedt de beste bescherming tegen natuurlijke, technologische en milieurampen.


Amendement 44
Overweging 4 ter (nieuw)

 

(4 ter) Een belangrijk instrument om te zorgen voor een betere preventie van ecologische noodsituaties is milieuaansprakelijkheid, op basis van het beginsel "de vervuiler betaalt”. De Commissie moet bijgevolg in de toekomstige communautaire regelgeving inzake milieuaansprakelijkheid een strenge regeling voor de aansprakelijkheid op het gebied van ecologische noodsituaties voorstellen.


Amendement 45
Overweging 4 quater (nieuw)

 

(4 quater) Een betere preventie van noodsituaties in het algemeen vereist anticiperende actie.


Amendement 5
Overweging 5

  (5)

In geval van een ernstige noodsituatie binnen de Unie , of de onmiddellijke dreiging daarvan, die grensoverschrijdende effecten veroorzaakt of kan veroorzaken of die aanleiding kan geven tot een verzoek om bijstand van één of meer lidstaten, is er behoefte aan een meldingsmogelijkheid via een gevestigd noodcommunicatiesysteem.

 
  (5)

In geval van een ernstige noodsituatie, of de onmiddellijke dreiging daarvan, die grensoverschrijdende effecten binnen de Unie veroorzaakt of die aanleiding kan geven tot een verzoek om bijstand van één of meer lidstaten, is er behoefte aan meldingsmogelijkheden via een gevestigd noodcommunicatie- en informatie systeem.


Amendement 7
Overweging 6 bis (nieuw)

 

(6 bis) Om in geval van natuur-, technologische of milieurampen een soepel verloop mogelijk te maken van spoedhulpoperaties, moeten burgers door middel van specifieke voorlichtingsacties worden getraind in en geïnformeerd over hoe zij het beste kunnen reageren, en welke gedragslijn en voorzorgsmaatregelen raadzaam zijn ingeval van rampen;


Amendement 8
Overweging 7

  (7)

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel levert een communautair mechanisme een meerwaarde op doordat het de nationale beleidsinitiatieven op het gebied van civiele bescherming ondersteunt en aanvult. Een dergelijk mechanisme zou het mogelijk maken bijstandinterventies op gang te brengen en te coördineren teneinde ervoor te zorgen dat er minder doden en gewonden vallen en er minder materiële schade wordt veroorzaakt, en dat de economische en milieuschade beperkt kan blijven , waardoor aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de sociale samenhang en solidariteit een tastbaarder invulling kan worden gegeven.

 
  (7)

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel levert een versterkt communautair mechanisme voor civiele bescherming een meerwaarde op doordat het de nationale beleidsinitiatieven op het gebied van civiele bescherming ondersteunt en aanvult. Een dergelijk mechanisme zou het mogelijk moeten maken bijstandinterventies op gang te brengen en te coördineren teneinde te zorgen voor een betere bescherming van personen, het milieu en het cultureel erfgoed, waardoor aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de sociale samenhang en solidariteit een tastbaarder invulling kan worden gegeven.


Amendement 9
Overweging 8

  (8)

De geïsoleerde en ultraperifere regio's van de Unie vertonen, gezien hun geografische, orografische, sociale en economische situatie, bijzondere kenmerken die bij een ernstige noodsituatie een nadelig effect hebben en specifieke bijstandsbehoeften doen ontstaan . Het onderhavige communautaire mechanisme zal het tevens mogelijk maken beter in deze behoeften te voorzien.

 
  (8)

De geïsoleerde en ultraperifere regio's van de Unie vertonen, gezien hun geografische, orografische, sociale en economische situatie, bijzondere kenmerken die bij een ernstige noodsituatie en in geval van groot gevaarhulpverlening en de aanvoer van hulpgoederen bemoeilijken . Het versterkte communautaire mechanisme voor civiele bescherming zal het tevens mogelijk maken beter in deze behoeften te voorzien.


Amendement 10
Overweging 10

  (10)

De maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van deze beschikking moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468 /EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.

 
  (10)

De maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van dit versterkte communautaire mechanisme voor civiele bescherming moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468 /EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.


Amendement 11
Overweging 11

  (11)

Door voor het onderhavige communautaire mechanisme gebruik te maken van hetzelfde comité als voor het bestaande communautair actieprogramma voor civiele bescherming moet voor de nodige samenhang en complementariteit worden gezorgd.

 
  (11)

Door voor het onderhavige versterkte communautaire mechanisme voor civiele bescherming gebruik te maken van hetzelfde comité als voor het bestaande communautair actieprogramma voor civiele bescherming moet voor de nodige samenhang en complementariteit worden gezorgd.


Amendement 12
Artikel 1, lid 1

  1.

Er wordt een communautair mechanisme vastgesteld voor interventies op het gebied van civiele bescherming in geval van ernstige noodsituaties, of de onmiddellijke dreiging daarvan, die dringend ingrijpen kunnen vereisen (hierna "het mechanisme” te noemen) .

 
  1.

Ter verbetering van de samenwerking tussen de lidstaten en de Unie wordt er een versterkt communautair mechanisme vastgesteld voor interventies op het gebied van civiele bescherming en humanitaire hulpverlening in geval van ernstige noodsituaties, of de onmiddellijke dreiging daarvan, die dringend ingrijpen kunnen vereisen; dit mechanisme is van kracht voor de looptijd van deze beschikking, onder voorbehoud van de in artikel 10 bedoelde evaluatie .


Amendement 13
Artikel 1, lid 2

  2.

Met dit mechanisme wordt beoogd te helpen zorgen voor een betere bescherming van personen, van het milieu en van goederen in noodsituaties van natuurlijke, technologische en ecologische aard, met inbegrip van accidentele verontreiniging van de zee, die zich binnen of buiten de Europese Unie voordoen. Het algemeen doel van het mechanisme is ondersteuning te verlenen in noodsituaties en gecoördineerde bijstandsinterventies te vergemakkelijken .

 
  2.

Met het versterkte communautaire mechanisme voor civiele bescherming wordt in de eerste plaats beoogd te helpen zorgen voor een optimale bescherming van personen, van het milieu, van goederen en van het natuurlijk en cultureel erfgoed in ernstige noodsituaties van natuurlijke, technologische, chemische, nucleaire en ecologische aard, met inbegrip van accidentele of opzettelijke verontreiniging van de zee, die zich binnen of buiten de Europese Unie voordoen. Het algemene doel van het mechanisme is waar nodig ondersteuning te verlenen in noodsituaties en de coördinatie van bijstandsinterventies te verbeteren .


Amendement 14
Artikel 1, lid 3

  3.

Het mechanisme omvat een reeks maatregelen, waaronder:

 
  3.

Het versterkte communautaire mechanisme voor civiele bescherming omvat een reeks elementen en maatregelen, waaronder:

 
  -

een operationeel centrum voor gecoördineerde aanpak en follow-up van en informatie over noodsituaties;

  -

de inventarisatie van de voor gecoördineerde bijstandsinterventies in noodsituaties beschikbare hulpmiddelen;

 
  -

de inventarisatie van de in de lidstaten voor gecoördineerde bijstandsinterventies in noodsituaties beschikbare hulpmiddelen;

  -

het opzetten van een opleidingsprogramma;

 
  -

het opzetten en ontwikkelen van opleidingsprogramma's voor hulpteams, en experts op het gebied van behoefteninventarisatie en het coördineren van het transport van (personele) middelen ;

  -

de oprichting van evaluatie- en coördinatieteams;

 
  -

de oprichting van communautaire evaluatie- en coördinatieteams;

  -

de totstandbrenging van een noodcommunicatiesysteem .

 
  -

de totstandbrenging van een gemeenschappelijk beheerssysteem voor rapportage over noodgevallen, dat voorziet in informatie over civiele bescherming op communautair niveau en over nationale hulpdiensten en -centra van de lidstaten;


Amendement 15
Artikel 2, lid 1, inleidende formule

  1.

In geval van een ernstige noodsituatie binnen de Gemeenschap, of de onmiddellijke dreiging daarvan, die grensoverschrijdende effecten veroorzaakt of kan veroorzaken of die aanleiding kan geven tot een verzoek om bijstand van één of meer lidstaten, brengt de lidstaat waar de noodsituatie zich heeft voorgedaan deze onverwijld ter kennis van:

 
  1.

In geval van een ernstige noodsituatie of de onmiddellijke dreiging daarvan, die binnen de Gemeenschap grensoverschrijdende effecten kan veroorzaken of die aanleiding kan geven tot een verzoek om bijstand van één of meer lidstaten, brengt de lidstaat waar de noodsituatie zich heeft voorgedaan deze onverwijld ter kennis van:


Amendement 16
Artikel 2, lid 1, letter b)

  b)

de Commissie zodat deze indien nodig de overige lidstaten kan inlichten en haar bevoegde diensten kan inschakelen .

 
  b)

het gemeenschappelijk beheerssysteem voor rapportage over noodgevallen, zodat dit de overige lidstaten kan inlichten en de bevoegde diensten van de Commissie kan waarschuwen ingeval een verzoek om hulp door het Operationeel Centrum in behandeling kan worden genomen .


Amendement 17
Artikel 2, lid 2

  2.

Deze kennisgeving wordt gedaan via het noodcommunicatiesysteem.

 

Schrappen


Amendement 18
Artikel 3, letter a) bis (nieuw)

 
  a bis)

zij selecteren de experts die kunnen worden opgeroepen voor deelname aan een team voor behoefteninventarisatie en coördinatie van steun in geval van noodsituaties;


Amendement 19
Artikel 3, letter b)

  b)

zij verstrekken deze informatie aan de Commissie binnen zes maanden na de vaststelling van deze beschikking en geven daarna tijdig alle actuele informatie door;

 
  b)

zij verstrekken aan de Commissie binnen zes maanden na de vaststelling van deze beschikking informatie over specifieke plannen voor ernstige noodsituaties in geïsoleerde en ultraperifere regio's van de lidstaten van de Unie ;


Amendement 20
Artikel 3, letter c)

  c)

zij bekijken de mogelijkheid om indien nodig ook andere hulpmiddelen in te zetten , zoals gespecialiseerd personeel en uitrusting voor specifieke noodsituaties, met inbegrip van door niet-gouvernementele organisaties en andere relevante instanties beschikbaar gestelde hulpmiddelen.

 
  c)

zij bekijken welke andere eventueel in te schakelen interventiemiddelen er binnen hun bevoegde diensten aanwezig zijn , zoals gespecialiseerd personeel en uitrusting voor specifieke noodsituaties, met inbegrip van door niet-gouvernementele organisaties en andere relevante instanties beschikbaar gestelde hulpmiddelen.


Amendement 21
Artikel 3, alinea 1 bis (nieuw)

 

De lidstaten verstrekken deze informatie aan het gemeenschappelijk beheerssysteem voor rapportage over noodsituaties binnen zes maanden na de vaststelling van deze beschikking en geven daarna tijdig alle actuele informatie door;


Amendementen 22 en 46
Artikel 4

Met het oog op een goede coördinatie van interventies op het gebied van civiele bescherming in noodsituaties en om te zorgen voor de nodige compatibiliteit en complementariteit tussen de teams,doet de Commissie het volgende :

 

Ter verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doelstellingen en acties treft de Commissie onderstaande maatregelen :

 
  -

a) zij zet de in het kader van de communautaire fondsen opgestarte activiteiten ter ondersteuning van de integratie van de nooddiensten in de berggebieden binnen de Unie voort, rekening houdend met het feit dat het merendeel van de bergketens over de grenzen heen lopen;

  -

a bis) zij zet een 24 uur per dag paraat operationeel centrum op voor een gecoördineerde aanpak en follow-up van en informatie over noodsituaties;

  a)

zij zet een opleidingsprogramma voor interventieteams op dat gezamenlijke cursussen en oefeningen omvat en tevens voorziet in een uitwisselingssysteem in het kader waarvan personen bij teams in andere lidstaten kunnen worden gedetacheerd;

 
  a)

zij zet beroepsopleidingsprogrammas op ter verbetering van de coördinatie van hulp, om ervoor te zorgen dat de middelen en teams elkaar aanvullen en goed op elkaar aansluiten, en ter vergroting van de expertise van evaluatiedeskundigen. Dit opleidingsprogramma omvat gezamenlijke cursussen en oefeningen (van technische maar ook van taalkundige aard) en voorziet tevens in een uitwisselingssysteem in het kader waarvan personen bij teams in andere lidstaten kunnen worden gedetacheerd;

  b)

zij zorgt voor de nodige capaciteit om kleine evaluatie- en coördinatieteams in te schakelen en deze onmiddellijk ter plaatste te sturen met het doel de interventie efficiënter te laten verlopen, en om waar nodig het contact te onderhouden met de bevoegde instanties van het land dat om bijstand verzoekt;

 
  b)

zij richt teams op van onmiddellijk inzetbare communautaire evaluatie- en coördinatiedeskundigen teneinde:

  -

zich een beeld te vormen van noodsituaties, de om hulp vragende lidstaat te informeren en deze informatie via het operationele centrum door te spelen aan de overige lidstaten;

  -

desgevraagd te assisteren bij de coördinatie van de hulp ter plaatse en waar nodig het contact te onderhouden met de instanties van het land dat om bijstand verzoekt;

  c)

zij zet een programma voor de evaluatie en verspreiding van door ervaring opgedane kennis op.

 
  c)

zij zet een vast communautair systeem op voor informatieverstrekking over noodsituaties, dat voorziet in toegang tot communicatie en informatieuitwisseling tussen de lidstaten, hun contactpunten en het operationele beheerscentrum .

 

Via dit systeem wordt onder andere informatie verzameld over de productie- en opslagcapaciteit van serums, vaccins en andere in noodsituaties benodigde medische goederen; worden de resultaten van de via het communautair mechanisme verrichte interventies geëvalueerd en verspreid; en worden de introductie en het gebruik van nieuwe technologieën in de systemen voor kennisgeving, informatieuitwisseling en steun aan de in dit mechanisme deelnemende bevoegde instanties van de lidstaten gestimuleerd;

 
  c bis)

zij voorkomt dat op dit gebied mechanismen worden ingevoerd en activiteiten worden ontplooid die reeds door andere internationale organisaties zijn ingevoerd en ontplooid.


Amendement 23
Artikel 5, lid 1, inleidende formule

  1.

Wanneer zich binnen de Gemeenschap een noodsituatie voordoet, kan een lidstaat om bijstand verzoeken:

 
  1.

Wanneer zich binnen de Unie een noodsituatie voordoet, kan een lidstaat om bijstand verzoeken:


Amendement 24
Artikel 5, lid 1, letter a)

  a)

via de bevoegde diensten van de Commissie . Na ontvangst van een dergelijk verzoek treft de Commissie onverwijld de volgende maatregelen, al naargelang het geval:

 
  a)

via het gemeenschappelijk beheerssysteem voor rapportage over noodsituaties . Na ontvangst van een dergelijk verzoek treft de Commissie onverwijld de volgende maatregelen, al naargelang het geval:


Amendement 26
Artikel 5, lid 2

  2.

Een lidstaat waarbij een verzoek om bijstand wordt ingediend neemt onverwijld een beslissing over de vraag of hij bijstand kan verstrekken en stelt de lidstaat die het verzoek heeft gedaan daar rechtstreeks of via de bevoegde diensten van de Commissie van in kennis, met vermelding van de omvang van en de voorwaarden voor de eventueel te verlenen bijstand.

 
  2.

Een lidstaat waarbij een verzoek om bijstand wordt ingediend neemt onverwijld een beslissing over de vraag of hij in staat is de gevraagde bijstand te verstrekken en zo ja in hoeverre en in welke vorm, en deelt dit mede aan de lidstaat die het verzoek heeft gedaan en het Operationele Centrum .


Amendement 27
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)

 

2 bis. De lidstaat die een verzoek om hulp indient is verantwoordelijk voor de leiding over de hulpoperaties. Zijn bevoegde instanties stellen een actieplan op en geven eventueel aan binnen welke grenzen de interventieteams die onder leiding staan van een door het hulpverlenende land aangewezen verantwoordelijke, hun taken moeten verrichten, zonder zich echter in detail met de uitvoering te bemoeien.


Amendement 28
Artikel 5, lid 4

  4.

Wanneer daarom wordt verzocht kunnen de bepalingen van dit artikel tevens worden toegepast ten aanzien van interventies buiten de Gemeenschap .

 
  4.

De bepalingen van dit artikel kunnen tevens worden toegepast ten aanzien van interventies buiten de Unie .


Amendement 29
Artikel 6, inleidende formule

Het mechanisme staat open voor deelname door :

  -

de kandidaat-landen in Midden- en Oost-Europa, overeenkomstig de voorwaarden in de Europa-overeenkomsten, de aanvullende protocollen daarbij en in de besluiten van de respectieve associatieraden,

  -

Cyprus, Malta en Turkije op basis van met deze landen te sluiten bilaterale overeenkomsten.

 

Het versterkte communautaire mechanisme voor civiele bescherming staat open voor deelname vankandidaatlanden op basis van met deze landen te sluiten bilaterale overeenkomsten :


Amendement 30
Artikel 7

De Commissie legt de maatregelen met betrekking tot het mechanisme ten uitvoer volgens de procedures van artikel 8.

 

De Commissie legt de maatregelen met betrekking tot het versterkte communautaire mechanisme voor civiele bescherming ten uitvoer volgens de procedure van artikel 8, lid 2 bis .

 

De Commissie past, overeenkomstig de procedure van artikel 8, lid 2 ter, de gemeenschappelijke voorschriften toe voor de volgende acties:

 
  -

vaststelling van de in artikel 3 vermelde interventiemiddelen;

 
  -

oprichting van het in artikel 4 genoemde operationele centrum;

 
  -

het opzetten van het vaste communautaire informatiesysteem als bedoeld in artikel 4;

 
  -

oprichting van de evaluatieteams waarnaar in artikel 4 wordt verwezen;

 
  -

instelling van het beroepsopleidingsprogramma als bedoeld in artikel 4.


Amendement 31
Artikel 8, lid 1

  1.

Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing. De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

 

Schrappen


Amendement 32
Artikel 8, lid 2

  2.

De Commissie wordt bijgestaan door hetzelfde comité van beheer als dat waarin is voorzien bij de beschikking van de Raad van 9 december 1999 betreffende een communautair actieprogramma voor civiele bescherming.

 
  2.

De Commissie wordt bijgestaan door hetzelfde comité als dat waarin is voorzien bij de beschikking van de Raad van 9 december 1999 betreffende een communautair actieprogramma voor civiele bescherming.


Amendement 33
Artikel 8, lid 2 bis (nieuw)

 

2 bis. Met betrekking tot dit lid zijn de artikelen 4 en 7 van het besluit van de Raad van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan. De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.


Amendement 34
Artikel 8, lid 2 ter (nieuw)

 

2 ter. Met betrekking tot dit lid zijn de artikelen 5 en 7 van het besluit van de Raad van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan. De in artikel 6, lid 5, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.


Amendement 35
Artikel 8, lid 3

  3.

Voor de uitvoering van deze beschikking stelt de Commissie gemeenschappelijke regels vast, met name inzake de volgende aspecten:

  (a)

de inventarisatie van de voor gecoördineerde bijstandsinterventies in noodsituaties beschikbare hulpmiddelen;

  (b)

het opzetten van een opleidingsprogramma;

  (c)

de oprichting van evaluatie- en coördinatieteams;

  (d)

de totstandbrenging van een noodcommunicatiesysteem;

alsook wat betreft de leiding over bijstandsinterventies, rekening houdend met traditionele contacten tussen staten of de specialisatie van teams, namelijk op bepaalde gebieden of in het omgaan met bepaalde risico's .

 
  3.

Het Comité stelt zijn intern reglement vast.


Amendement 42
Artikel 9

De kosten van de in artikel 1, lid 3, bedoelde maatregelen worden volledig gefinancierd door de Gemeenschap.

 

De structurele uitgaven die voortvloeien uit de in artikel 1, lid 3, bedoelde maatregelen worden volledig gefinancierd door de Gemeenschap.


Amendementen 43 en 36
Artikel 10

De Commissie evalueert de uitvoering van deze beschikking om de drie jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding daarvan.

 

Met ingang van de inwerkingtreding van deze beschikking evalueert de Commissie de uitvoering van de structurele acties uit hoofde van deze beschikking om de twee jaar, en de afzonderlijke acties elk jaar, in het kader van het VOB en doet haar verslag en conclusies, samen met eventuele voorstellen tot wijziging van het Besluit, toekomen aan het Europees Parlement en de Raad.


Amendement 37
Bijlage, paragraaf -1 (nieuw)

 
  -

1. Wezenlijke instrumenten voor het bereiken van het gestelde doel zijn de door de bevoegde instanties op te stellen plannen inzake civiele bescherming op de diverse territoriale niveaus (gemeentelijk, regionaal, nationaal, communautair), voor plaatsen waar zich talrijke personen ophouden (scholen, winkelcentra, stations, luchthavens, ...) of waar zich kwetsbare personen bevinden (ziekenhuizen, bejaardentehuizen, kleuterscholen ..) en wanneer er sprake is van specifieke risico's als gevolg van de aanwezigheid van woongebieden. Het mechanisme stelt, op indicatie van de afzonderlijke staten, de wetenschappelijke gemeenschap of erkende organisaties tevens vast welke bijzonder belangrijke risico's verbonden zijn met klimaats- of milieuveranderingen of met specifiek voor een bepaald gebied geldende kenmerken en omstandigheden, en stelt speciale actieprogramma's op.


Amendement 39
Bijlage, punt 3

  3.

De algemene leiding van de bijstandverlening valt onder de bevoegdheid van de lidstaat die om bijstand verzoekt. De autoriteiten van de lidstaat die om bijstand verzoekt geven de interventieteams instructies voor de door hen te verrichten taken en bakenen de eventuele grenzen daarvan af, zonder zich evenwel te bemoeien met de details van de uitvoering, welke onder de verantwoordelijkheid valt van degene die hiertoe door de lidstaat die bijstand verleent is aangewezen.

 

Schrappen


Amendement 40
Bijlage, punt 6

  6.

De lidstaat die om bijstand verzoekt bekijkt via welke procedure zo snel mogelijk de nodige machtigingen kunnen worden verkregen, met name voor uitzonderlijk vervoer, bij voorbeeld door gratis gebruik mogelijk te maken van infrastructuren waarvoor normaliter doorvoerrechten, tolgelden of toegangsrechten tot havens en luchthavens verschuldigd zijn.

 

Schrappen


Amendement 41
Bijlage, punt 8, alinea 4

De interventieteams van de lidstaat die bijstand verleent worden tijdens de bijstandsinterventies in de lidstaat die om bijstand verzoekt op diens kosten gehuisvest, verzorgd en, indien hun reserves zijn opgebruikt, opnieuw bevoorraad.

 

Schrappen


top of page

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een communautair mechanisme voor de coördinatie van interventies op het gebied van civiele bescherming in noodsituaties (COM(2000) 593 - C5-0543/2000 - 2000/0248(CNS) )

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

-  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2000) 593(2) ),

-  geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 308 van het EG-Verdrag (C5-0543/2000 ),

-  gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

-  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid en het advies van de Begrotingscommissie (A5-0180/2001 ),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst dat de overlegprocedure wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


(1)

PB C 29 E van 30.1.2001, blz. 287.

(2)

PB C 29 E van 30.1.2001, blz. 287.


top of page