Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0804(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0293/2008

Ingediende teksten :

A6-0293/2008

Debatten :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Stemmingen :

PV 02/09/2008 - 5.16
CRE 02/09/2008 - 5.16
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0384

Aangenomen teksten
DOC 178k
Dinsdag 2 september 2008 - Brussel Definitieve uitgave
Versterking van Eurojust en wijziging van Besluit 2002/187/JBZ *
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 september 2008 over het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement ,

–   gezien het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek (5613/2008),

–   gelet op artikel 34, lid 2, onder b) van het EU­Verdrag,

–   gelet op artikel 39, lid 1 van het EU­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0076/2008),

–   gelet op de artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0293/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Raad de tekst van het initiatief dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek;

5.   verzoekt de Raad en de Commissie na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, prioriteit te geven aan elk toekomstig voorstel tot wijziging van het besluit in overeenstemming met verklaring nr. 50 ad artikel 10 van het protocol betreffende de overgangsbepalingen, te hechten aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;

6.   is vastbesloten dergelijke toekomstige voorstellen via de urgentieprocedure te behandelen overeenkomstig de in lid 5 bedoelde procedure en in nauwe samenwerking met de nationale parlementen;

7.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek.

Door 14 lidstaten voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)  In het licht van artikel 86 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is de opstelling vereist van een Groenboek over de instelling van een Europees openbaar ministerie .
Amendement 2
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 5 ter (nieuw)
(5 ter)  Om te bepalen welke lidstaat het meest in aanmerking komt om vervolging in te stellen of om andere rechtshandhavingsmaatregelen te nemen, moet rekening worden gehouden met de rechten van de beklaagde en van de slachtoffers .
Amendement 3
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)
(8 bis)  Een passende procedurele beveiliging, ook gedurende de onderzoeken, vormt een noodzakelijke voorafgaande voorwaarde voor de wederzijdse erkenning van gerechtelijke uitspraken in strafzaken. Het is met name noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk een kaderbesluit over procedurele rechten wordt aangenomen om bepaalde minimumvoorschriften vast te leggen inzake de beschikbaarheid van rechtsbijstand aan burgers in de lidstaten.
Amendement 4
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 8 ter (nieuw)
(8 ter)  Tevens is het noodzakelijk dat de Raad zo spoedig mogelijk zijn goedkeuring hecht aan een kaderbesluit over de bescherming van persoonsgegevens die in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken worden verwerkt, om voor een passend niveau van gegevensbescherming te zorgen. De lidstaten moeten in hun nationale wetgeving voor een mate van bescherming van persoonsgegevens zorgen die ten minste met het beschermingsniveau overeenkomt dat wordt geboden krachtens het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de Raad van Europa van 28 januari 1981 en het bijbehorende aanvullende protocol van 8 november 2001. Zij dienen daarbij rekening te houden met Aanbeveling nr. R (87) 15 van het Comité van ministers van de Raad van Europa van 17 september 1987 tot regeling van het gebruik van persoonsgegevens op politieel gebied en dienen tevens te zorgen voor de bescherming van gegevens die niet automatisch worden verwerkt.
Amendement 5
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 8 quater (nieuw)
(8 quater)  Het is belangrijk dat gezorgd wordt voor een passende bescherming van alle persoonsgegevens voor alle soorten door Eurojust gebruikte opslagsystemen voor persoonsgegevens. In verband hiermee moet het interne reglement betreffende de verwerking en bescherming van persoonsgegevens bij Eurojust 1 ook van toepassing zijn op gestructureerde handmatige opslagsystemen, d.w.z. in verband met een bepaalde zaak aangelegde opslagsystemen die met de hand worden samengesteld door nationale leden of medewerkers, en die op logische wijze zijn georganiseerd.
_____________
1 PB C 68 van 19.3.2005, blz. 1.
Amendement 6
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 8 quinquies (nieuw)
(8 quinquies)  Bij de verwerking van gegevens in verband met e-mailverkeer overeenkomstig artikel 14, lid 1, moet Eurojust ervoor zorgen dat de inhoud en titels van e-mailberichten niet openbaar worden gemaakt.
Amendement 7
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 8 sexies (nieuw)
(8 sexies)  Personen naar wie naar aanleiding van een verzoek van Eurojust een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld, maar die niet vervolgd zijn, moeten uiterlijk binnen een jaar nadat de beslissing tot niet-vervolging is genomen, van dit onderzoek op de hoogte worden gesteld.
Amendement 8
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 8 septies (nieuw)
(8 septies)  De lidstaten moeten de mogelijkheid tot een beroep bij een rechterlijke instantie voorzien, indien een op verzoek van Eurojust uitgevoerd onderzoek op kennelijk ontoereikende gronden was gebaseerd.
Amendement 9
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 5 bis – lid 1
1.  Teneinde zijn taken in noodgevallen te kunnen verrichten, zet Eurojust een "coördinatiecel voor noodgevallen" (CCN) op.
1.  Teneinde zijn taken in noodgevallen te kunnen verrichten, zet Eurojust een "coördinatiecel voor noodgevallen" (CCN) op, waarmee via één enkel contactpunt contact kan worden opgenomen.
Amendement 10
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 5 bis – lid 2
2.  De CCN bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat, die het nationaal lid zelf of zijn adjunct kan zijn, of een medewerker die bevoegd is om het nationaal lid te vervangen. De coördinatiecel is permanent bereikbaar en inzetbaar.
2.  De CCN bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat, die het nationaal lid zelf of zijn adjunct kan zijn, of een medewerker die bevoegd is om het nationaal lid te vervangen. De vertegenwoordiger is 24 uur en 7 dagen per week inzetbaar.
Amendement 11
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 5 bis – lid 3
3.  Wanneer een rechtshulpverzoek in verscheidene lidstaten dringend ten uitvoer moet worden gelegd, kan de bevoegde autoriteit het aan de CCN toezenden via de vertegenwoordiger van zijn lidstaat in de CCN. De vertegenwoordiger van de betrokken lidstaat in de CCN zendt het verzoek met het oog op tenuitvoerlegging toe aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten. Wanneer er geen bevoegde nationale autoriteit is opgegeven of deze niet tijdig kan worden gevonden, is het lid van de CCN bevoegd om het verzoek zelf ten uitvoer te leggen.
3.  Wanneer een rechtshulpverzoek in verscheidene lidstaten dringend ten uitvoer moet worden gelegd, kan de bevoegde autoriteit het aan de CCN toezenden via de vertegenwoordiger van zijn lidstaat in de CCN. De vertegenwoordiger van de betrokken lidstaat in de CCN zendt het verzoek met het oog op tenuitvoerlegging toe aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten. Wanneer er niet tijdig een bevoegde nationale autoriteit kan worden gevonden, is het lid van de CCN bevoegd om het verzoek zelf ten uitvoer te leggen. In dergelijke gevallen stelt het betrokken lid van de CCN het College onverwijld schriftelijk in kennis van de genomen stappen en de redenen waarom niet tijdig een nationale bevoegde autoriteit kon worden gevonden.
Amendement 12
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 6 – lid 1 – letter a) – sub vi)
vi) speciale onderzoeksmaatregelen te treffen;
Schrappen
Amendement 13
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 6 – lid 1 – letter a) – sub vii)
vii) alle andere voor de opsporing of de vervolging gerechtvaardigde maatregelen te treffen;
Schrappen
Amendement 14
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 8
Indien de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat besluiten geen gevolg te geven aan een verzoek als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), artikel 6, lid 1, onder g), artikel 7, lid 1, onder a), artikel 7, lid 2, en artikel 7, lid 3, stellen zij Eurojust daarvan in kennis, met opgave van redenen.
1.  Indien de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat besluiten geen gevolg te geven aan een verzoek als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), artikel 6, lid 1, onder g), artikel 7, lid 1, onder a), artikel 7, lid 2, en artikel 7, lid 3, stellen zij Eurojust daarvan in kennis, met opgave van redenen.
2.  De lidstaten zorgen ervoor dat een besluit van de nationale bevoegde autoriteit gerechtelijk kan worden herzien alvorens Eurojust daarvan in kennis wordt gesteld.
Amendement 15
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter c)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 9 – lid 4
4.  Ter verwezenlijking van de doelstellingen van Eurojust heeft het nationale lid volledige toegang tot:
4.  Ter verwezenlijking van de doelstellingen van Eurojust heeft het nationale lid volledige toegang tot of kan tenminste het volgende verkrijgen :
a) de informatie die is opgenomen in:
de informatie die is opgenomen in de volgende soorten nationale registers als deze in zijn of haar lidstaat bestaan:
i) de nationale strafregisters,
i) de strafregisters,
ii) de registers van aangehouden personen,
ii) de registers van aangehouden personen,
iii) de opsporingsregisters,
iii) de opsporingsregisters,
iv) de DNA-registers.
iv) de DNA-registers,
b) andere dan onder a) genoemde registers van zijn lidstaat met informatie die hij nodig heeft om zijn taken te kunnen vervullen.";
(v) andere registers van zijn of haar lidstaat met informatie die hij of zij nodig heeft om zijn of haar taken te kunnen vervullen.
Amendement 16
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 9 bis – lid 3
3.  In dringende gevallen en wanneer er geen bevoegde nationale autoriteit is opgegeven of deze niet tijdig kan worden gevonden, kunnen de nationale leden toestemming geven voor gecontroleerde afleveringen en deze coördineren.
3.  In dringende gevallen en wanneer er niet tijdig een bevoegde nationale autoriteit kan worden gevonden, kunnen de nationale leden toestemming geven voor gecontroleerde afleveringen en deze coördineren. In dergelijke gevallen stelt het betrokken lid het College onverwijld schriftelijk in kennis van de genomen stappen en de redenen waarom de bevoegde nationale autoriteit niet tijdig kon worden gevonden.
Amendement 17
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter a (nieuw)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 13 – lid 1
(-a) lid 1 wordt door de volgende tekst vervangen:
"1. De ter zake bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen met Eurojust alle informatie uitwisselen die noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals bedoeld in de artikelen 4 en 5 overeenkomstig de regels inzake gegevensbescherming die in onderhavig besluit zijn vastgesteld.
Amendement 18
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter b
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 13 – lid 5
5.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationaal lid tijdig, in een vroeg stadium en zodra de informatie beschikbaar is, op de hoogte wordt gebracht van alle strafrechtelijke onderzoeken waarbij drie of meer staten betrokken zijn, waarvan er twee of meer een lidstaat zijn, en die onder de bevoegdheid van Eurojust vallen, voor zover zulks noodzakelijk is voor het functioneren van Eurojust; dat is met name het geval wanneer er in verscheidene staten parallelle rogatoire commissies nodig zijn of coördinatie door Eurojust nodig is, of wanneer zich positieve of negatieve jurisdictiegeschillen voordoen. De lidstaten zorgen voor nationaal toezicht op de rapportageplicht.
5.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationaal lid tijdig, in een vroeg stadium en zodra de informatie beschikbaar is, op de hoogte wordt gebracht van elk geval waarbij drie of meer lidstaten rechtstreeks betrokken zijn en waarvoor rechtshulpverzoeken of - besluiten, met inbegrip van verzoeken of besluiten betreffende instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning, aan tenminste twee lidstaten zijn doorgegeven.
Amendement 19
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter b
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 13 – lid 6
6.  Een eerste stap is de uitvoering door de lidstaten van lid 5 ten aanzien van zaken die verband houden met de volgende misdrijven:
6.  Een eerste stap is de uitvoering door de lidstaten van lid 5 ten aanzien van zaken die verband houden met de volgende misdrijven:
a) drugshandel,
a) drugshandel,
a bis) seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie,
b) mensenhandel en wapenhandel,
b) mensenhandel en wapenhandel,
c) handel in nucleair afval,
c) handel in nucleair afval,
d) handel in kunstwerken,
d) handel in kunstwerken,
e) handel in bedreigde diersoorten,
e) handel in bedreigde diersoorten,
f) handel in menselijke organen,
f) handel in menselijke organen,
g) witwassen van geld,
g) witwassen van geld,
h) fraude, met inbegrip van fraude tegen de financiële belangen van de Gemeenschap,
h) fraude, met inbegrip van fraude tegen de financiële belangen van de Gemeenschap,
i) vervalsing, met inbegrip van namaak van de euro;
i) vervalsing, met inbegrip van namaak van de euro;
j) terrorisme, met inbegrip van terrorismefinanciering,
j) terrorisme, met inbegrip van terrorismefinanciering,
k) milieucriminaliteit;
k) milieucriminaliteit;
l) andere vormen van georganiseerde misdaad.
l) andere vormen van strafbare feiten waarbij er feitelijke aanwijzingen zijn dat hierbij een criminele organisatie is betrokken of sprake is van ernstige misdrijven .
Amendement 20
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter (b)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 13 − lid 8
8.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationaal lid ook op de hoogte wordt gebracht van:
8.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationaal lid ook op de hoogte wordt gebracht van:
a) alle rechtshulpverzoeken in het kader van krachtens Titel VI van het Verdrag vastgestelde instrumenten, waaronder instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning, die door de bevoegde autoriteiten worden gedaan in zaken waarbij ten minste drie staten betrokken zijn, waarvan er twee of meer een lidstaat zijn;
a) gevallen waarin jurisdictieconflicten zijn ontstaan of waarschijnlijk zullen ontstaan;
b) alle gecontroleerde afleveringen en undercoveroperaties waarbij ten minste drie staten betrokken zijn, waarvan er tenminste twee lidstaten zijn;
b) alle gecontroleerde afleveringen en undercoveroperaties waarbij ten minste drie staten betrokken zijn, waarvan er tenminste twee lidstaten zijn;
c) alle weigeringen van justitiële samenwerking in het kader van krachtens Titel VI van het Verdrag vastgestelde instrumenten, waaronder instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning;
c) herhaalde moeilijkheden of weigeringen in verband met de uitvoering van verzoeken om en besluiten over justitiële samenwerking , waaronder instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning;
d) alle verzoeken om wederzijdse rechtshulp uitgaande van een niet-lidstaat, wanneer blijkt dat deze verzoeken zijn gedaan in het kader van een onderzoek waarin door die niet-lidstaat aan ten minste twee andere lidstaten nog andere verzoeken zijn gedaan.
Amendement 21
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter (b)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 13 − lid 9
9.  Voorts verstrekken de bevoegde instanties het nationale lid alle andere gegevens die door hem noodzakelijk worden bevonden voor het verrichten van zijn taken.
Schrappen
Amendement 22
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter (b)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 13 − lid 10 bis (nieuw)
10 bis.  Uiterlijk … * stelt de Commissie op grond van door Eurojust doorgezonden informatie een verslag op over de uitvoering van dit artikel, indien van toepassing vergezeld van voorstellen, waaronder voorstellen waarin de toevoeging wordt overwogen van andere misdrijven dan die bedoeld in lid 6 .
______________
* Drie jaar na inwerkingtreding van dit besluit.
Amendement 23
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 14 − lid 4 en artikel 16, lid 1
13)  In artikel 14, lid 4, en artikel 16, lid 1, worden de woorden "een register van" vervangen door "een case managementsysteem bevattende";
Schrappen
Amendement 24
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 15 − lid 4 en artikel 16 − leden 1 en 2
14)  In artikel 15, lid 4, en artikel 16, leden 1 en 2, wordt het woord "register" vervangen door "case managementsysteem" en in artikel 16, lid 1, worden de woorden "een register" vervangen door de woorden "een case managementsysteem";
Schrappen
Amendement 25
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter a) – sub i)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 15 – lid 1 – inleidende zin
1.  Verwerking van gegevens door Eurojust overeenkomstig artikel 14, lid 1, mag alleen betrekking hebben op gegevens betreffende personen tegen wie krachtens de nationale wetgeving van de betrokken lidstaten een onderzoek of een vervolging loopt terzake van één of meer soorten criminaliteit en strafbare feiten in de zin van artikel 4, zoals :
1.  Verwerking van gegevens door Eurojust overeenkomstig artikel 14, lid 1, mag alleen betrekking hebben op de volgende gegevens betreffende personen tegen wie krachtens de nationale wetgeving van de betrokken lidstaten een onderzoek of een vervolging loopt terzake van één of meer soorten criminaliteit en strafbare feiten in de zin van artikel 4:
Amendement 26
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter a) – sub ii)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 15 – lid 1 – letter l)
l) telefoonnummers, gegevens uit kentekenregisters, e-mailadressen, gegevens betreffende telefoon- en e-mail-verkeer, DNA-gegevensbanken en foto's .
1)  DNA-identificatiepatronen, d.w.z. een letter- of nummercode die een aantal identificatiekenmerken vertegenwoordigt van het niet-coderende deel van een geanalyseerd menselijk DNA-monster, d.w.z. de bijzondere chemische vorm van de diverse DNA-loci;
1bis) foto's;
1ter) telefoonnummers;
1quater) gegevens betreffende telefoon- en e-mailverkeer met uitzondering van inhoudelijke gegevens;
1quinquies) e-mailadressen;
1sexies) voertuigregistratiegegevens.
Amendement 27
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter b)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 15 – lid 2
b)  In lid 2 wordt het woord "alleen" geschrapt;
Schrappen
Amendement 28
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 bis (nieuw)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 23 – lid 12
17 bis)  Artikel 23, lid 12, wordt vervangen door:
"12. Het Gemeenschappelijk Controleorgaan legt aan het Europees Parlement en de Raad een jaarverslag voor."
Amendement 29
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter a)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 26 – lid 1 bis
1 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat het College daadwerkelijk een Europol-analysebestand kan openen en aan de werking daarvan kan deelnemen.
1 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat het College daadwerkelijk een Europol-analysebestand kan openen, zoals bedoeld in artikel 10 van de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst) 1 en dat het aan de werking daarvan kan deelnemen.
_________________
1 PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2.
Amendement 30
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter b)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 26 – lid 2 – letter (b)
b) onverminderd artikel 13 van dit besluit en in overeenstemming met artikel 4, lid 4 , van Besluit …/…/JBZ* brengen de Europees Justitieel Netwerk-aanspreekpunten Eurojust per geval op de hoogte van zaken waarbij twee lidstaten betrokken zijn en die onder de bevoegdheid van Eurojust vallen :
b) onverminderd artikel 13 van dit besluit en in overeenstemming met artikel 4 van Besluit …/…/JBZ* brengen de Europees Justitieel Netwerk-aanspreekpunten hun nationale lid van Eurojust per geval op de hoogte van alle andere zaken die in hun ogen beter door Eurojust kunnen worden behandeld .
– wanneer er jurisdictieconflicten te verwachten zijn;
of
– in geval van weigering van een verzoek om justitiële samenwerking in het kader van krachtens Titel VI van het Verdrag vast¬gestelde instrumenten, waaronder instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning;
De Europees Justitieel Netwerk-aanspreekpunten brengen Eurojust ook per geval op de hoogte van alle zaken die onder de bevoegdheid van Eurojust vallen en waarbij ten minste drie lidstaten betrokken zijn.
De nationale leden brengen de Europees Justitieel Netwerk-aanspreekpunten per geval op de hoogte van alle zaken die in hun ogen beter door het netwerk kunnen worden behandeld;
De nationale leden brengen hun respectieve nationale correspondenten van het Europees Justitieel Netwerk per geval op de hoogte van alle zaken die in hun ogen beter door het netwerk kunnen worden behandeld;
Amendement 31
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19 bis (nieuw)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 27 – lid 4
19 bis)  Artikel 27, lid 4, wordt vervangen door:
"4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 kan doorgifte van persoonsgegevens door Eurojust aan de in lid 1, onder b) bedoelde entiteiten en aan de in lid 1, onder c) bedoelde autoriteiten van derde staten die niet vallen onder de toepassingssfeer van de Overeenkomst van de Raad van Europa van 28 januari 1981, uitsluitend plaatsvinden indien een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd, dat vastgesteld wordt overeenkomstig artikel 28, lid 3, van het Reglement over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens bij Eurojust."
Amendement 32
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19 ter (nieuw)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 27 – lid 5 bis (nieuw)
19 ter)  In artikel 27 wordt na lid 5 de volgende tekst opgenomen:
"5 bis. Om de twee jaar evalueert het Gemeenschappelijk Controleorgaan samen met de in lid 1, onder b) bedoelde entiteit en met de in lid 1, onder c) bedoelde autoriteit van derde staten de uitvoering van de bepalingen van de relevante samenwerkingsovereenkomst in verband met de bescherming van de uitgewisselde gegevens. Het verslag over deze evaluatie wordt aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gezonden" .
Amendement 33
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 22 – streepje 1 bis (nieuw)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1
– de eerste alinea van lid 1 wordt als volgt gelezen:
"1. De voorzitter brengt namens het College ieder jaar aan het Europees Parlement en de Raad schriftelijk verslag uit [...] over de activiteiten en het beheer, waaronder het begrotingsbeheer, van Eurojust."
Amendement 34
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 22 – streepje 1 ter (nieuw)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2
– de tweede alinea van lid 1 wordt vervangen door :
"Daartoe stelt het College een jaarverslag op over de activiteiten van Eurojust en problemen in verband met het strafrechtelijk beleid in de Unie die naar aanleiding van Eurojust-activiteiten aan het licht gekomen zijn. In dat verslag neemt Eurojust ook analyses op van situaties waarin de nationale leden gebruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 5bis, lid 3, en in artikel 9bis, lid 3. In het verslag kunnen ook voorstellen worden gedaan ter verbetering van de justitiële samenwerking in strafrechtzaken."
Amendement 35
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 22 – streepje 1 quater (nieuw)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 32 – lid 2
– lid 2 wordt vervangen door :
"2. Elk jaar brengt de vertegenwoordiger van het Gemeenschappelijk Controleorgaan aan het Europees Parlement verslag uit over zijn activiteiten [...] ."
Amendement 36
Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 26
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 42 – lid 2
2.  De Commissie controleert op geregelde tijdstippen de uitvoering door de lidstaten van dit besluit en brengt daarover verslag uit aan de Raad, in voorkomend geval met de nodige voorstellen ter verbetering van de justitiële samenwerking en de werking van Eurojust. Dat geldt in het bijzonder voor de capaciteit van Eurojust om de lidstaten te ondersteunen in de strijd tegen het terrorisme.
2.  De Commissie controleert op geregelde tijdstippen de uitvoering door de lidstaten van dit besluit en brengt daarover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad, in voorkomend geval met de nodige voorstellen ter verbetering van de justitiële samenwerking en de werking van Eurojust. Dat geldt in het bijzonder voor de capaciteit van Eurojust om de lidstaten te ondersteunen in de strijd tegen het terrorisme.
Laatst bijgewerkt op: 29 april 2009Juridische mededeling