Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0094(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0026/2009

Ingediende teksten :

A6-0026/2009

Debatten :

PV 03/02/2009 - 5
CRE 03/02/2009 - 5

Stemmingen :

PV 04/02/2009 - 7.1
CRE 04/02/2009 - 7.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 19/02/2009 - 7.3

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0043
P6_TA(2009)0069

Aangenomen teksten
Donderdag 19 februari 2009 - Brussel Voorlopige uitgave
Vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I
P6_TA-PROV(2009)0069A6-0026/2009
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2009 over een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0249),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 63, punt 3, onder b, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0143/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0026/2009),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement op 4 februari 2009(1) ;

2.   keurt de gezamenlijke verklaring in bijlage goed;

3.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.   verzoekt zijn Voorzitter dit standpunt te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0043.


BIJLAGE

Gezamenlijke Verklaring van het Europees Parlement en de Raad

Het Parlement en de Raad verklaren dat de regels inzake onderaanneming, overeengekomen in artikel 8 [vroeger artikel 9] van deze richtlijn gelden onverminderd de andere bepalingen over dit onderwerp die in toekomstige wetgevingsinstrumenten zullen worden aangenomen.

Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2009Juridische mededeling