|EUROPA >EUR-Lex > Official Journal > 2007 > C 306

Publicatieblad
van de Europese Unie

ISSN 1725-2474

C 306
50e jaargang
17 december 2007Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

 

2007/C 306/01

Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, 13 december 2007

1

WIJZIGINGEN VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

10

Artikel 1

10

Artikel 2

42

SLOTBEPALINGEN

134

Artikel 3

134

Artikel 4

134

Artikel 5

134

Artikel 6

135

Artikel 7

135

PROTOCOLLEN

147

A. Protocollen gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en, in voorkomend geval, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

148

— Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie

148

— Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

150

— Protocol betreffende de Eurogroep

153

— Protocol betreffende de permanente gestructureerde samenwerking, ingesteld bij artikel 28 A van het Verdrag betreffende de Europese Unie

153

— Protocol betreffende artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

155

— Protocol betreffende de interne markt en de mededinging

156

— Protocol betreffende de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op Polen en het Verenigd Koninkrijk

156

— Protocol betreffende de uitoefening van de gedeelde bevoegdheden

158

— Protocol betreffende de diensten van algemeen belang

158

— Protocol inzake het besluit van de Raad betreffende de uitvoering van artikel 9 C, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 205, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie tussen 1 november 2014 en 31 maart 2017, enerzijds, en vanaf 1 april 2017, anderzijds

159

— Protocol betreffende de overgangsbepalingen

159

B. Protocollen gehecht aan het Verdrag van Lissabon

165

— Protocol nr. 1 tot wijziging van de protocollen gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en/of aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

165

— Bijlage — Concordantietabellen als bedoeld in artikel 2 van Protocol nr. 1 houdende wijziging van de protocollen gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

195

— Protocol nr. 2 tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

199

BIJLAGE

202

Concordantietabel als bedoeld in artikel 5 van het Verdrag van Lissabon

202

2007/C 306/02

Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie

231
NLManaged by the Publications Office