Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 september 2016
1.
Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit het mondeling overleg met de staatssecretaris van SZW over de Toekomst van het pensioenstelsel te plannen, nadat de Tweede Kamer de Perspectiefnota toekomst pensioenstelsel (32043, G) heeft behandeld. De bespreking van mogelijke data voor dit overleg zal daarna worden geagendeerd.

De leden Postema (PvdA) en Van Rooijen (50PLUS) informeren wanneer de reactie op de commissiebrief van 22 juni 2016 met nadere vragen over de UFR-methode (ultimate forward rate) tegemoet kan worden gezien.

2.
Toezegging Transparantie jaarverslag pensioenfondsen (T01779)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 3 juni 2016 (32043, F) over pensioenonderwerpen

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de staatssecretaris van SZW van 3 juni 2016 (32043, F). De toezegging blijft als deels voldaan geregistreerd staan.

3.
34108, J

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 augustus 2016 over het ontwerpbesluit minimumloon en minimumvakantiebijslag

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 30 augustus 2016 in reactie op de commissiebrief van 8 juli 2016 (34108, J) voor kennisgeving aan.

4.
T02129

Toezegging Monitoring banenafspraak (33.981)

De commissie neemt de brief van de brief van de staatssecretaris van SZW van 13 juli 2016 over de resultaten van de eerste meting (één-meting) banenafspraak (33981, I) voor kennisgeving aan. De toezegging blijft in afwachting van de volgende monitor banenafspraak als openstaand geregistreerd staan.

5.
34300 XV, F

Verslag schriftelijk overleg over openstaande toezeggingen

De commissie neemt de brief van 2 september 2016 in reactie op het halfjaarlijks rappel toezeggingen van 15 juli 2016 (34300 XV, F) voor kennisgeving aan. Van de gerappelleerde toezeggingen wordt de deadline aangepast.

6.
E160003

Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers

De commissie besluit dit dossier te blijven volgen aan de hand van relevante passages uit toekomstige geannoteerde agenda's / verslagen van de Sociale Raad, die hiertoe ter informatie bij de commissieconvocaten zullen worden gevoegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren