Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 4 juli 2017
1.
34550 VI, S

verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie van 23 juni 2017 inzake "Voorhang ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000"

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Wezel). De fractie van GroenLinks sluit zich bij de vragen aan.

2.
E150042 + E150043

Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake beantwoording nadere vragen over levering van digitale inhoud en verkoop op afstand; EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler).

3.
T01228

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) in het kader van toezegging T01228 met de evaluatie van deze wet; Wet griffierechten burgerlijke zaken

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en de evaluatie van het wetsvoorstel eventueel te betrekken bij het volgende beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, dat op een nader te bepalen datum zal plaatsvinden.

4.
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie besluit een rappelbrief te sturen naar de minister van Veiligheid en Justitie over het uitblijven van de beantwoording van de brief van 7 juni 2017 met nadere vragen over het wetsvoorstel in het kader van de uitspraak in de Estro/Smallstepszaak.

5.
33996

Organiseren van kansspelen op afstand

De commissie besluit de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te verzoeken om in de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel expliciet in te gaan op de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 juni 2017 in de zaak van Unibet International/Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de voortgangsbrief van de minister van Veiligheid en Justitie van 27 juni 2017 over de politie, voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren