Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 maart 2018
1.
34717

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 20 maart 2018.

2.
T02445 - Het oordeel van de Commissie voor de m.e.r. over de aantallen onafhankelijke toetsingen tot dusverre meenemen in de evaluatie

Brief van de minister van I&W van 8 februari 2018 ter aanbieding van de Evaluatie Tarievenwet Commissie voor de m.e.r. (29383, M)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Planning stelselherziening omgevingsrecht en taakverdeling bewindspersonen BZK en IenW

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 maart 2018 (33118, AF)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van het (concept)verslag van het algemeen overleg over omgevingsrecht in de Tweede Kamer, d.d. 28 maart 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer