Motie-De Jager (VVD) c.s. inzake monitoring van de wet decentralisatie huisvestingsvoorzieningen (EK 24.455, nr. 245g)De regering wordt verzocht de monitoring van de wet decentralisatie huisvestingsvoorzieningen onder andere de volgdende aspecten betrekken.

  • de toereikendheid van de aan de gemeente verstrekte financiële middelen om te voorzien in adequate huisvesting
  • de knelpunten die zich mogelijk voordoen
  • het overleg en afstemming tussen gemeenten die nevenvestigingen binnen hun grenzen hebben


ingediend

2 juli 1996

afhandeling

2 juli 1996

resultaat

aangenomen met algemene stemmen

bij

indiener

mede ondertekend door