Motie-Noten (PvdA) c.s. over het bevorderen van wetgeving waardoor lijstverbindingen voor Eerste Kamerverkiezingen niet ná verkiezingen van Provinciale Staten kunnen worden aangegaan (EK 31.200 IIA, F)In deze motie wordt de regering verzocht wetgeving te bevorderen waardoor lijstverbindingen voor Eerste Kamerverkiezingen niet ná verkiezingen van Provinciale Staten kunnen worden aangegaan.ingediend

3 februari 2009

afhandeling

10 februari 2009

resultaat

aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.

bij

Debat over de briefwisseling over de mogelijkheden tot herziening van de voorkeurdrempel bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer en over de mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop het aangaan van lijstverbindingen is geregeld voor de Eerste Kamerverkiezingen

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft op 21 april 2009 de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 april 2009 over de indiening van een wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet over de wijze waarop Eerste Kamerleden worden verkozen (EK 31.200 IIA, H) voor kennisgeving aangenomen.