34.300, AB

Gewijzigde motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het terugdringen van de armoede onder kinderen in NederlandIn deze motie wordt de regering verzocht de Sociaal-Economische Raad te vragen om, samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau, te adviseren over hoe een samenhangend beleid te voeren ten einde de armoede onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen. Ook wordt de regering verzocht om op basis van dit advies zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen tot verdere terugdringing van armoede onder kinderen.Kerngegevens

nummer 34.300, AB
ingediend 17 november 2015
gewijzigd 22 maart 2016
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en PVV stemden tegen. De leden van de fracties van de SGP en de PvdD waren niet aanwezig bij deze stemming.
indiener(s) Prof.dr. E.B. van Apeldoorn (SP)
mede ondertekend door Dr. P. Ester (ChristenUnie)
drs. H. ten Hoeve (OSF)
Drs. C. Teunissen (PvdD)
Ir. M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2016 (34.300)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben op 8 oktober 2019 besloten de bespreking van de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, I met bijlage) over de nadere uitwerking van de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede aan te houden in afwachting van de beantwoording van de brief van de commissies van 4 oktober 2019 met vervolgvragen aan de staatssecretaris van SZW naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van 10 september 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, H) over dit onderwerp. De staatssecretaris is gevraagd de vervolgvragen voorafgaand aan de Algemene politieke beschouwingen, die plaatsvinden op 29 oktober 2019, te beantwoorden.

De leden van de SP-fractie (Kox) hebben aangegeven te overwegen om kort na de Algemene politieke beschouwingen te verzoeken om een interpellatiedebat met de staatssecretaris van SZW, indien de vervolgvragen van 4 oktober 2019 niet naar tevredenheid worden beantwoord.

De commissies hadden eerder al een verslag van een schriftelijk overleg (EK 35.000 XV / 35.000 IV, F) met de staatssecretaris over haar brief van 1 april 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, D) over dit onderwerp uitgebracht.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 4 december 2018 de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, A) over de tussentijdse evaluatie van de inzet van extra middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen (naar aanleiding van de toezegging 'Mogelijke reductiedoelstelling kinderarmoede' (T02581)) voor kennisgeving aangenomen. De commissie besloot dit onderwerp opnieuw te agenderen, zodra de aangekondigde kabinetsreactie op een verkenning van CPB, SCP en CBS ontvangen is.

De commissie had op 11 september 2018 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW van 6 september 2018 (EK, AI) over de brief van de staatssecretaris van 6 april 2018 (EK, Y) met de kabinetsreactie op het SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'PDF-document en op het rapport 'Alle kinderen kansrijk'PDF-document van de Kinderombudsman (naar aanleiding van een eerder verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris over de kabinetsreactie van 20 juni 2018 (EK, AD), de toezegging 'Armoede bij kinderen' (T02494), de motie-Kox (SP) c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling ten einde de armoede onder kinderen structureel te verlagen (EK 34.775, D) en deze motie) voor kennisgeving aangenomen.

De commissie sprak op 4 juli 2017 met een delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het advies 'Opgroeien zonder armoede'.

Zie ook: