31.205 / 31.206, I

Motie-Essers (CDA) c.s. inzake de bestaande en de nieuwe Vaststellingsovereenkomsten met woningcorporaties en stadsherstellichamenIn deze motie wordt de regering verzocht

  • zich in de afwikkeling van de bestaande Vaststellingsovereenkomst in de belastingheffing over 2006 en 2007 flexibel op te stellen;
  • bij de totstandkoming van de nieuwe Vaststellingsovereenkomst, in het bijzonder ten aanzien van de waardering van het onroerend goed op de openingsbalans, en ten aanzien van de fiscale behandeling van zogeheten gemengde projecten, ernstig rekening te houden met het in de Kamer breed gebleken gevoelen dat hiermee op een constructieve en redelijke manier moet worden omgegaan;
  • de Kamer over de voortgang van het voorafgaande periodiek te informeren.


Kerngegevens

Nummer 31.205 / 31.206, I
Ingediend 18 december 2007
Behandelstatus aangenomen
Toelichting behandelstatus Op 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen na stemming bij zitten en opstaan
Indiener(s) Prof.dr. P.H.J. Essers (CDA)
Mede ondertekend door G. van den Berg (SGP)
mr. G.J.J. Biermans (VVD)
drs. R. de Boer (ChristenUnie)
dr. B. Böhler (GroenLinks)
drs. H. ten Hoeve (OSF)
Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
prof. dr. F. Leijnse (PvdA)
dr. G.A.T.M. Reuten (SP)
dr. A.G. Schouw (D66)
Wetsvoorstel(len) Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206)
Belastingplan 2008 (31.205)
Behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie heeft naar aanleiding van deze motie het rapport van 21 april 2008 van Pricewaterhouse Coopers 'Woningcorporaties: een fiscale heroverweging? Naar een evenwichtige heffing voor woningcorporaties' ontvangen. Naar aanleiding van de bespreking van dit rapport heeft de commissie op 6 juni 2008 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de uitvoering van de Motie-Essers (EK 31.205 / 31.206, L) uitgebracht. De commissie besprak dit verslag op 10 juni 2008.

De commissie heeft de brief van de staatssecretaris van Financiën over de uitvoering van de motie-Essers voor kennisgeving aangenomen.

In verband met de uitvoering van de Motie Essers c.s. (EK 31.205 / 31.206, I) heeft de commissie de staatssecretaris van Financiën op 17 juni 2008Word-document verzocht de commissie periodiek te informeren over de afwikkeling van de bestaande Vaststellingsovereenkomst en de totstandkoming van de nieuwe Verpakkingsovereenkomst.

De commissie heeft op 30 september 2008 een briefPDF-document van PriceWaterhouseCoopers van 12 september 2008 over de uitvoering van deze motie besproken. De commissie heeft op 7 oktober 2008Word-document een brief aan de minister over de uitvoering van deze motie vastgesteld.