35.030, F

Motie-Köhler (SP) c.s. over de investeringsruimte voor woningcorporatiesIn deze motie wordt de regering verzocht om, als mocht blijken dat door de verhuurdersheffing en de hogere vennootschapsbelasting als gevolg van de voorgenomen beperking van de renteaftrek de investeringsruimte voor woningcorporaties onvoldoende is om de afgesproken programma’s voor nieuwbouw en verduurzaming in de komende jaren uit te kunnen voeren, met aanvullende maatregelen te komen zodat deze programma’s alsnog gerealiseerd kunnen worden.Kerngegevens

Nummer 35.030, F
Ingediend 11 december 2018
Behandelstatus verworpen
Toelichting behandelstatus Op 18 december 2018 verworpen. SGP, PvdA, Groenlinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.
Indiener(s) F. Köhler (SP)
Mede ondertekend door Mr. M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
Dr. H.A. Binnema (GroenLinks)
drs. H. ten Hoeve (OSF)
Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
Wetsvoorstel(len) Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030)
Behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)