35.000, C

Motie-Kox (SP) c.s. over armoede onder kinderenIn deze motie wordt de regering verzocht om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 de reductiedoelstelling te formuleren opdat het daaraan gekoppeld beleid ter terugdringen van kinderarmoede daadwerkelijk in gang gezet kan worden.Kerngegevens

nummer 35.000, C
ingediend 30 oktober 2018
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Aangehouden op 30 oktober 2018. Nader aangehouden op 25 juni 2019; de vervaltermijn is met zes maanden verlengd.
vervaldatum aanhouding 14 april 2020
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door Prof.dr. E.B. van Apeldoorn (SP)
Dr. P. Ester (ChristenUnie)
drs. H. ten Hoeve (OSF)
Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
prof. dr. R. Kuiper (ChristenUnie)
F. van Leeuwen (PvdD)
J.G. Nagel (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2019 (35.000)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben op 8 oktober 2019 besloten de bespreking van de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, I met bijlage) over de nadere uitwerking van de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede aan te houden in afwachting van de beantwoording van de brief van de commissies van 4 oktober 2019 met vervolgvragen aan de staatssecretaris van SZW naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van 10 september 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, H) over dit onderwerp. De staatssecretaris is gevraagd de vervolgvragen voorafgaand aan de Algemene politieke beschouwingen, die plaatsvinden op 29 oktober 2019, te beantwoorden.

De leden van de SP-fractie (Kox) hebben aangegeven te overwegen om kort na de Algemene politieke beschouwingen te verzoeken om een interpellatiedebat met de staatssecretaris van SZW, indien de vervolgvragen van 4 oktober 2019 niet naar tevredenheid worden beantwoord.

De commissies hadden eerder al een verslag van een schriftelijk overleg (EK 35.000 XV / 35.000 IV, F) met de staatssecretaris over haar brief van 1 april 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, D) over dit onderwerp uitgebracht.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 4 december 2018 de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, A) over de tussentijdse evaluatie van de inzet van extra middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen (naar aanleiding van de toezegging 'Mogelijke reductiedoelstelling kinderarmoede' (T02581)) voor kennisgeving aangenomen. De commissie besloot dit onderwerp opnieuw te agenderen, zodra de aangekondigde kabinetsreactie op een verkenning van CPB, SCP en CBS ontvangen is.

Zie ook: