30.644, I

Motie-Quik-Schuijt (SP) c.s. inzake een tijdelijke maatregel met betrekking tot het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelenIn deze motie wordt de regering verzocht een tijdelijke maatregel te treffen in afwachting van de harmonisatie van de rechtspositieregelingen van jeugdigen met ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen en in die overgangsperiode aan te sluiten bij de bepalingen van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen.Kerngegevens


Bijzonderheden

Ingetrokken door het lid Quik-Schuijt nadat de minister van Justitie het in de motie gevraagde aan de Kamer toezegde.