30.938, H

Motie-Smaling (SP) c.s. inzake monitoring en evaluatie van de nieuwe Wet ruimtelijke ordeningIn deze motie wordt de regering verzocht een ex-durante monitoring en evaluatie (M&E)-instrument te koppelen aan de nieuwe wet, waarin vanaf de werkelijke invoering van de Wet ruimtelijke ordening jaarlijks de voortgang, de problemen, de successen en een evaluerende analyse van de uitvoeringspraktijk worden weergegeven. Dit kan geschieden in een aantal aselect geselecteerde provincies en gemeenten en worden vormgegeven door IPO en VNG, onder begeleiding van MNP/RPB of andere kennisinstellingen.Kerngegevens


Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor VROM/WWI heeft op 11 november 2008 de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 november 2008 (EK 30.938, J met bijlage) over de uitvoering van de motie besproken. De commissie wil over twee jaar debatteren over de uitkomst van de monitor. In juli 2009 is het rapport Ex-durante evaluatie Wro : evaluatieontwerp en nulmetingPDF-document van het Planbureau voor de Leefomgeving verschenen ter uitvoering van de motie.