Plenaire agenda Eerste Kamer dinsdag 21 novemberDe Eerste Kamer begint haar plenaire vergadering op dinsdag 21 november 2017 met de stemming over het wetsvoorstel vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie. De Eerste Kamer interpelleert daarna op verzoek van senator Koffeman (PvdD) minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over berichtgeving inzake mestfraude. Ten slotte debatteert de Kamer in derde termijn met minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over opzegging van het lidmaatschap van organisatie van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling (UNIDO) Daarnaast vinden er dinsdagmiddag in de Kamer de gebruikelijke commissievergaderingen plaats, inclusief kennismakingsgesprekken met bewindslieden uit het nieuwe kabinet.

Stemming over wetsvoorstel bewaren kentekengegevens door de politie

De Eerste Kamer stemt dinsdag 21 november over het wetsvoorstel vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie, nadat op dinsdag 14 november hierover een plenair debat heeft plaatsgevonden met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Tevens wordt gestemd over de motie van senator Wezel over het uitsluitend verstrekken van zogenoemde no-hit gegevens voor opsporingsdoeleinden en de inlichtingendiensten.

Het wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering een regeling toe die het mogelijk maakt om kentekengegevens van voertuigen zoals het kenteken, de locatie, het tijdstip en de foto van het voertuig, in een kentekenregister vast te leggen en te bewaren. Deze passagegegevens komen in het kentekenregister en mogen binnen vier weken gebruikt worden bij de opsporing van een specifiek misdrijf en voor de aanhouding van voortvluchtige personen.

Interpellatie over berichtgeving met betrekking tot mestfraude

Op verzoek van senator Koffeman (PvdD) houdt de Eerste Kamer een interpellatiedebat met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over berichten in de media over georganiseerde grootscheepse mestfraude.

Directe redenen voor de interpellatie zijn voor Koffeman dat zowel de politie (het KLPD), de toezichthouder NVWA als het Openbaar Ministerie constateren dat er sprake is van stelselmatige en georganiseerde wetsovertreding. Koffeman wil bij zijn interpellatie de brief betrekken die de minister op 10 november 2017 heeft gestuurd over de zogenoemde derogatie, de uitzonderingspositie op Brusselse regelgeving die voor Nederland geldt ten aanzien van de melkveehouderij met betrekking tot de mestverwerkingsplicht. De derogatie is in eerdere debatten met de Eerste Kamer nadrukkelijk aan de orde geweest.

De Eerste Kamer maakt zelden gebruik van het recht van interpellatie. De afgelopen tien jaar is het vier keer voorgekomen. De laatste was van senator Koffeman op 17 maart 2015 met staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) over uitstel van de algemene maatregel van bestuur grondgebonden veehouderij.

Voortzetting in derde termijn van plenair debat opzegging UNIDO

De Eerste Kamer debatteert dinsdag in de derde termijn met minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het voornemen tot opzegging van het lidmaatschap van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO). UNIDO is bedoeld om industriële ontwikkeling in ontwikkelingslanden te bevorderen. Op 25 juni 2013 keurde de Tweede Kamer een eerder voorstel van rijkswet (33.446) (R1992)) tot opzegging van het Statuut van UNIDO goed. Tijdens een plenair debat in de Eerste Kamer op 12 november 2013 echter bleek dat het betreffende wetsvoorstel niet op een meerderheid kon rekenen in de Kamer. De Eerste Kamer was vooral kritisch over de gebrekkige onderbouwing van de opzegging. De Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire behandeling het wetsvoorstel aangehouden in verband met de door de minister uitgesproken intentie om het wetsvoorstel in te trekken. In 2015 heeft de regering UNIDO opnieuw beoordeeld op de criteria organisatie-effectiviteit en relevantie voor de Nederlandse beleidsprioriteiten. De regering hield op grond daarvan vast aan haar eerdere standpunt dat UNIDO onvoldoende relevant en onvoldoende effectief is en diende op 11 mei 2016 een nieuw wetsvoorstel (34.473 (R2069)) tot opzegging. Dat voorstel werd op 17 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer begon op 19 december 2016. De behandeling is toen door de Kamer aangehouden.

Kennismakingsgesprekken commissies met nieuwe bewindslieden

Er staan dinsdagmiddag tien commissievergaderingen op de agenda van de Eerste Kamer. De Kamer gaat ook door met de informele kennismakingsgesprekken met nieuwe bewindslieden. De commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontvangt in dat verband de minister Schouten van LNV. En de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving ontvangt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Plenaire agenda 21 november 2017


Deel dit item: