Vandaag in de Eerste Kamer13 maart 2018

Vandaag, dinsdag 13 maart 2018,  staan de volgende onderwerpen op de agenda van de Eerste Kamer.

Kalender 13 maart 2018
Meer afbeeldingen

Plenair

13.30 uur Hamerstukken

• Goedkeuring Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door het storten van afval en andere stoffen (34.742 (R2091))

• Mariene geo-engineering (34.743)

• Gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep (34.799)

Deze agenda kan nog gewijzigd worden.

Commissies

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bespreekt de uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen (34.494; voorbereidend onderzoek).

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving bespreekt Implementatie EU-Richtlijn betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof (34.717; nadere procedure).

De commissie voor Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken bespreekt het initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716; voorbereidend onderzoek) en de intrekking van de Wet raadgevend referendum (34.854; bespreking voorstel expertmeeting).

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bespreekt het plan van aanpak mestfraude (33.037, I; inbreng schriftelijk overleg) en het Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021) (brief minister van LNV van 22 december 2017; 33.037, J; inbreng schriftelijk overleg).

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bespreekt de maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34.872; voorbereidend onderzoek).

De commissie voor Justitie en Veiligheid bespreekt de vergoeding van affectieschade (34.257; nadere procedure).

De commissie voor Financiën bespreekt de Wet transparant toezicht financiële markten (34.769; voorbereidend onderzoek) en de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808; procedure).

De commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en Europese Zaken ontvangen minister Blok van Buitenlandse Zaken voor een kennismakingsgesprek.

Dit overzicht is niet uitputtend. Het agenda's van alle commissievergaderingen vindt u op deze pagina.

Sociale media menu


Deel dit item:
Kalender 13 maart 2018
Kalender 13 maart 2018