Deze nota (TK 32.500, nr. 1) bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2011. In de Miljoenennota is tevens het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2011.


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) in de Eerste Kamer vonden plaats op 7 december 2010. Bij deze Algemene politieke beschouwingen werden het regeerakkoord- en gedoogakkoord van 30 september 2010 en de regeringsverklaring van 26 oktober 2010 betrokken. Tijdens dit debat zijn een tiental moties ingediend. Negen moties zijn op 14 december 2010 aangenomen en één motie is aangehouden. De minister-president, minister van Algemene Zaken a.s., heeft de Kamer bij brief van 20 december 2010 (EK 32.500, S) geïnformeerd over het standpunt van het kabinet met betrekking tot een aantal aangenomen moties.

Naar aanleiding van de motie Engels (D66) c.s. over afzien van initiatieven om Unierechtelijke grondrechten en de in het EVRM opgenomen mensenrechten te wijzigen (EK 32.500, O) en de motie-Bemelmans-Videc (CDA) c.s. over het blijven inzetten voor de mensenrechten conform de verplichtingen die voortvloeien uit het EVRM (EK 32.502 / 32.500 V, B) hebben de Eerste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) op 1 november 2011 besloten de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, inzake het kabinetsstandpunt inzake de hervormingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EK 32.500 V, Y) te gaan betrekken bij een eventueel te houden beleidsdebat begin 2012.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) vonden plaats op 9 november 2010. Tijdens dat debat zijn een vijftal moties ingediend. Twee moties zijn op 16 november 2010 aangenomen en drie moties zijn op die dag aangehouden. Die drie moties zijn op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

Ter voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën bij brief van 3 november 2010 enkele vragen die betrekking hebben op het financiële kader van het regeerakkoord aan de minister van Financiën voorgelegd. De minister van Financiën heeft bij brief van 5 november 2010 antwoorden op die vragen gegeven. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 8 november 2010 heeft uitgebracht (EK 32.500, B).

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 1 februari 2011 de brief van de minister van Financiën van 24 januari 2011 (EK 32.500, T met bijlage) over het exitbeleid financiële deelnemingen besproken en besloten verdere behandeling af te laten hangen van de behandeling van dit onderwerp in de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissies voor LNV en voor VWS/JG hebben op 23 mei 2011 het verslag van het schriftelijk overleg (EK 32.500, E) met de minister van VWS en de staatssecretaris van EL&I over de brief van de minister en de staatssecretaris van 20 december 2010 inzake een evaluatie van de Q-koorts uitbraak (EK 28.286, D en bijlage) en over de  uitvoering van de motie-Koffeman (PvdD) c.s. (EK 32.500, P) over de regie in de bestrijding van voor mensen besmettelijke dierziekten (zoönosen) uitgebracht.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 2 november 2010 de brief van de minister van Economische Zaken van 8 oktober 2010 (EK 32.500, A en bijlage 1 en bijlage 2) inzake toezegging T01122 over evaluatie van de huidige economische modellen besproken. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie bij brief van 19 november 2010 de regering gevraagd om een bredere appreciatie van de voorspellingen / economische modellen van het Centraal Planbureau (CPB). De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft hierop bij brief van 28 januari 2011 geantwoord. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 32.500, V) dat de commissie op 8 februari 2011 voor kennisgeving heeft aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 17 mei 2011 de brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken, van 10 mei 2011 over onder andere toezegging T00947 (Gecoördineerd optreden bij crises), besproken en besloten deze toezegging als voldaan te beschouwen. De brief van de minister-president is opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ op 12 mei 2011 (EK 32.500 III, C) heeft uitgebracht.

De commissie voor Financiën heeft op 9 september 2011 nog een verslag van een schriftelijk overleg (EK 32.500, Y) met de minister-president, minister van Algemene Zaken, over deze toezegging uitgebracht. De commissie heeft dit verslag op 27 september 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Met de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 augustus 2011 (EK 32.500, X) heeft het kabinet zijn Woonvisie met toelichting aan de Kamer gepresenteerd. Deze woonvisie is het resultaat van de na de Algemene politieke beschouwingen (APB) 2011 door de Eerste Kamer op 14 december 2010 aangenomen motie-De Boer (ChristenUnie) c.s. over een stevig draagvlak bij herziening van het huidige beleid inzake de woningmarkt bij woningbouwverenigingen, bouwers, belangenorganisaties, bewoners en bezitters van huizen (EK 32.500, C).

De voorzitters van de Eerste Kamercommissies voor BZK/AZ en voor Financiën hebben bij brief van 7 juni 2012 (EK 33.000, W herdruk) het kabinet medegedeeld dat de visie op de toekomst van de hypotheekrenteaftrek (opgenomen in EK 33.000, V) pas na 12 september 2012 met een nieuw missionair kabinet plenair behandeld zal worden. Dit debat dient het totale woonbeleid van het kabinet te betreffen en niet alleen de plannen met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek.

De commissies hebben na de bespreking van de Woonvisie van de regering op 1 november 2011 bij brief de minister-president en de minister van Financiën verzocht om een spoedige reactie op de na de Algemene politieke beschouwingen (APB) 2011 aangenomen motie-Kuipers (ChristenUnie) c.s. betreffende een commissie die studie doet naar een meer toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek (EK 33.000, F). De minister van Financiën heeft hierop bij brief van 18 november 2011 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissies op 18 november 2011 hebben uitgebracht (EK 33.000, I).


Kerngegevens

ingediend

21 september 2010

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening


Documenten

66
Bladeren:
[1-50] [51-66] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-66] documenten