Stemgedrag Bgen als lid van de FVD-fractieDe heer Beukering was van 11 juni 2019 tot 29 november 2020 lid van de FVD-fractie. Daarna was hij lid van de Fractie-Van Pareren. Momenteel is hij lid van de Fractie-Nanninga. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de FVD-fractie.

Voor376Tegen77

 • Voor
  3 november 2020 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Aanvullend Protocol Verdrag Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (35.381 (R2143))
 • Voor
  3 november 2020 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Protocol tot wijziging Verdrag inzake strafbare feiten en andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (35.391 (R2144))
 • Voor
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Brief aan de Leden van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum (EK CXXXIX, H) (EK CXXXIX H)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over spoedeisende ministeriële regelingen via een zware voorhang procedure voor te leggen aan de Eerste Kamer (35.526, K)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wet (35.526, L)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (35.526, I)
 • Tegen
  27 oktober 2020 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Gewijzigde motie-Otten (FVD) c.s. over adequate borging van de rol van de Eerste Kamer (35.526, M)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (35.106 (R2115))
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (35.354)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Aanpak van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES (35.458)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.472)
 • Tegen
  13 oktober 2020 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (EK 35.526 C)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Zonder stemmen)
  Screening ambtenaren van politie en politie-externen (35.170)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs Wet erkenning Nederlandse gebarentaal (34.562)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.419)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een meervoudige nationaliteit van leden van een kiescollege (35.418, F)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden (35.540)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Verlenging geldigheidsduur artikelen 33 en 34 Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (35.549)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Amicus curiae en kruisbenoemingen bij de hoogste bestuursrechters (35.550)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Gerkens (SP) c.s. over de doorontwikkeling van de CoronaMelder-app (35.538, J)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) over uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel tot er voldoende testcapaciteit aanwezig is (35.538, I)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) over transparante en volledige informatie bij installatie CoronaMelder-app (35.538, H)
 • Tegen
  6 oktober 2020 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)