Stemmingen per vergaderdag
20 april 2021


13 april 2021

 • Aangenomen
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) over het geven van een hogere prioriteit aan Koninkrijksrelaties door een nieuw kabinet (35.570 IV, L)

6 april 2021

 • Verworpen
  Stemming over het voorstel van het Lid Van der Linden om het wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie controversieel te verklaren (35711)
 • Aangenomen
  Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35.293)
 • Aangenomen
  Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35.527)
 • Aangenomen
  Variawet hoger onderwijs (35.582)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket (35.669)

30 maart 2021

 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod (35.296)
 • Aangenomen
  Motie-Van Dijk (SGP) over een nader onderzoek naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel (34.091, M)
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34.091)
 • Aangenomen
  Implementatie gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid bestuurders (35.461)
 • Aangenomen
  Brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Costa Rica bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) alsmede de ontwerp-note verbale van de late voorbehouden van Nicaragua bij het HKBV (EK 32.317 MB)
  Hamerstuk

23 maart 2021

 • Aangenomen
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning (35.518, F)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet meer met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders (35.518, D)
 • Aangenomen
  Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)
 • Aangenomen
  Tijdelijke huurkorting (35.516)
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488)
 • Verworpen
  Motie-Beukering (Fractie-Nanninga) c.s. over toekomstige mogelijke inzet ontwikkelingssamenwerking Afghanistan (35.445, D)
 • Aangenomen
  Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan (35.445)
 • Aangenomen
  Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap (35.367)
 • Aangenomen
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer (EK 35.663 B)
  Hamerstuk

16 maart 2021

 • Verworpen
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verwijderen van Lelystad Airport van de lijst PAS-melders (35.600, R)
 • Verworpen
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van een vergunningaanvraag voor Lelystad Airport (35.600, U)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een exit-strategie om uit het Europees Openbaar Ministerie te kunnen treden (35.429, G)