Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 20 maart 2018Parlementair jaar 2017/2018, 23e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.45 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 69 leden, te weten:

Aardema, Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kok, Kox, Kuiper, Lintmeijer, Lokin-Sassen, Martens, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Sini, Van der Sluijs, Van Strien, Strik, Teunissen, Van de Ven, Vlietstra, Vos, De Vries-Leggedoor, Wezel en Van Zandbrink.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Meijer, Overbeek en Van Kappen, wegens verblijf buitenslands, in verband met een verkiezingswaarnemingsmissie in Rusland;

Stienen, wegens verblijf buitenslands, in verband met deelname aan een vergadering van de migratiecommissie van de Raad van Europa;

Beuving, wegens ziekte;

Verheijen, wegens persoonlijke omstandigheden.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ingekomen is een brief van de heer M.J. van Beek houdende het verzoek hem opnieuw wegens ziekte tijdelijk ontslag te verlenen. In aanmerking genomen de bij het verzoek overgelegde medische verklaring heb ik besloten het tijdelijk ontslag met ingang van 14 maart 2018 voor de duur van zestien weken te verlenen.

Ik heb de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer van het tijdelijk ontslag van de heer Van Beek in kennis gesteld.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Beëdiging van de heer M. Aardema

Beëdiging van de heer Aardema

Aan de orde is beëdiging van de heer M. Aardema.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van het benoemde lid der Kamer, de heer Aardema,

Schouwenaar (voorzitter), Bredenoord en Gerkens.

Ik deel aan de Kamer mede dat de ingekomen missives van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrief van de heer Aardema inmiddels in handen zijn gesteld van de commissie tot het onderzoek van de geloofsbrief.

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak reeds heeft verricht.

Ik geef derhalve het woord aan de heer Schouwenaar, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van de heer Aardema, tot het uitbrengen van rapport.

De heer Schouwenaar, voorzitter der commissie:

Voorzitter. De commissie die de geloofsbrief van het te benoemen lid van de Kamer de heer Aardema heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrief en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie adviseert de Kamer om de heer Aardema als lid van de Kamer toe te laten.

De voorzitter:

Ik dank de heer Schouwenaar voor het uitbrengen van het rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en het volledige rapport in de Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)

De voorzitter:

Ik verzoek de Griffier de heer Aardema binnen te leiden.

Ik verzoek de leden te gaan staan.

Nadat de heer Aardema door de Griffier is binnengeleid, legt hij in handen van de voorzitter de bij de wet voorgeschreven verklaring en belofte in het Fries af.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Meneer Aardema, ik wens u namens de gehele Kamer van harte geluk met uw benoeming en verzoek u, alvorens plaats te nemen in ons midden, de presentielijst te tekenen.

Misschien verbaast u zich dat we niet het ritueel hebben van het handen schudden, maar nog niet zo lang geleden is de heer Aardema ook beëdigd in de Kamer. Het leek ons gepast om daar deze keer van af te zien. De vergadering zal kort duren. U kunt na afloop van de vergadering de heer Aardema of in de zaal, of in de gang, of in de Hall feliciteren.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34797).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Verzoekschriften

Verzoekschrift

Aan de orde is de behandeling van:

verslagen van de commissie voor Verzoekschriften (CXXVI, letter A en letter B).

De voorzitter: Ik stel voor overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor Verzoekschriften te besluiten.

Daartoe wordt besloten.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.45 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

 • a. 
  de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 20 maart 2018:

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34797);

 • b. 
  de behandeling van de volgende verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften te doen plaatsvinden op 20 maart 2018:

Verslag over het verzoekschrift van R. de L. te W., betreffende zijn dienstverband bij de Koninklijke Marine (CXXVI, A);

Verslag over het verzoekschrift van M.H.B.V. te Z., betreffende de handelwijze van de Belastingdienst (CXXVI, B):

 • c. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Financiën op 20 maart in plaats van op 13 maart 2018:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op financiële markten (Wet transparant toezicht financiële markten) (34769);

 • d. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Financiën op 3 april 2018:

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn) (34808);

 • e. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te doen plaatsvinden op 17 april 2018:

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (34723);

 • f. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 17 april 2018:

Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) (34740);

 • g. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning op 17 april 2018:

Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34854);

 • h. 
  het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 24 april 2018:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (34761).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

 • 1. 
  de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (34598);

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (34723);

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34797);

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) (34851);

Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen (34871).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

 • 2. 
  de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken inclusief Artikel 50 van 27 februari 2018 (griffienr. 162524.01);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Voorstel voor een herziening van de Drinkwaterrichtlijn (98/83/EG) (Herschikking) (griffienr. 162648);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake kabinetsreactie op de rapporten "Opwaarderen. Het borgen van publieke waarden" en "Mensenrechten in het robottijdperk" (griffienr. 162630);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake afschaffing cascadebekostiging in het mbo (griffienr. 162622);

een, van de minister van Financiën, inzake definitieve storting in de risicovoorziening ekv (griffienr. 162621);

een, van alsvoren, ten geleide van de kabinetsreactie IBO-subsidies (griffienr. 158181.03);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018 (griffienr. 162627);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Evaluatie wet verevening pensioenrechten bij scheiding (griffienr. 162644).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden:

 • 3. 
  de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake verzoek advies wijziging Infrastructuurfonds (griffienr. 162640).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

 • 4. 
  de volgende geschriften:

een, van M.B., inzake corrupte magistratuur (griffienr. 160112.04).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van F.A.H.B. te A., inzake raadgevend referendum (34854) (griffienr. 162578.03);

een, van E.G., inzake het rapport Nationale ombudsman "Demonstreren, een schurend grondrecht?"(griffienr. 162641).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van P.C.J. te M., inzake klacht over de Belastingdienst (griffienr. 162631).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van C.R., inzake geen begeleiding/inspraak van twee ziekenhuizen (ZGT en MST) aan dochters van overleden vader (griffienr. 162632),

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.