Stemming (hamerstuk) en aanhouding motiesVerslag van de vergadering van 10 november 2020 (2020/2021 nr. 9)

Aanvang: 13.31 uur
Status: ongecorrigeerd

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2021) (35437);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11) (35467);
  • het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (34491).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? De heer Schalk namens de SGP. We hebben alle tijd.

De heer Schalk (SGP):

Ziet u het mondkapje? Het gaat helemaal goed. De fractie van de SGP vraagt aantekening bij 34491.

De voorzitter:

34491. Dank u wel.

De leden van de fractie van de SGP wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (34491) te hebben kunnen verenigen.

Verlangt een van de overige leden aantekening? Dat is niet het geval.

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heb de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig zijn, reeds van harte welkom geheten. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik heb begrepen dat de heer Koffeman en de heer Otten nog het woord wensen. De heer Koffeman.

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Ik wil graag namens mijn collega Peter Nicolaï vragen om de motie over het stemmen per post aan te houden en die volgende week in stemming te brengen.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Nicolaï stel ik voor zijn motie (35590, letter F) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Otten.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij willen graag de motie 35403, letter K aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Otten stel ik voor zijn motie (35403, letter K) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan worden dus de motie 35590, letter F en motie 35403, letter K van de stemmingslijst afgevoerd.