Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36.063), Fiscale verzamelwet 2023 (36.107), Wet minimum CO2-prijs industrie (36.206), Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208), Overbruggingswet box 3 (36.204), Belastingplan 2023 (36.202), Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (36.235); brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van 6 nota's naar aanleiding van het verslag en een memorie van antwoord bij het pakket Belastingplan 2023 c.s. (EK 36.202, G)