32.500, C

Motie-De Boer (ChristenUnie) c.s. over een stevig draagvlak bij herziening van het huidige beleid inzake de woningmarkt bij woningbouwverenigingen, bouwers, belangenorganisaties, bewoners en bezitters van huizenIn deze motie wordt de regering verzocht om in deze kabinetsperiode, en wel voor eind 2011, te komen met een integrale herziene visie op de woningmarkt van zowel koop- als huurwoningen, inclusief de daarbij behorende financiële aspecten, waarbij de huidige knelpunten worden opgelost en waarbij het huidige beslag van de hypotheekrenteaftrek op de algemene middelen substantieel wordt verminderd.Kerngegevens

nummer 32.500, C
ingediend 9 november 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 16 november 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, OSF, PvdD, D66, SP, GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) R. de Boer
mede ondertekend door S.J. van Driel
J.W.M. Engels (D66)
N.K. Koffeman (PvdD)
J.P. Laurier
G.A.T.M. Reuten (SP)
D. Yildirim
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Met de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 augustus 2011 (EK 32.500, X) heeft het kabinet zijn Woonvisie met toelichting aan de Kamer gepresenteerd.

De Eerste Kamercommissies voor BZK/AZ en voor Financiën hebben na de bespreking van de Woonvisie van de regering op 1 november 2011 bij brief de minister-president en de minister van Financiën verzocht om een spoedige reactie op de na de Algemene politieke beschouwingen (APB) 2011 aangenomen motie-Kuipers (ChristenUnie) c.s. betreffende een commissie die studie doet naar een meer toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek (EK 33.000, F). De minister van Financiën heeft hierop bij brief van 18 november 2011 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissies op 18 november 2011 hebben uitgebracht (EK 33.000, I).

De commissies zouden het - tijdens de Algemene financiële beschouwingen (AFB) 2011 toegezegde - visiedocument over een toekomstbestendig hypotheekstelsel graag uiterlijk rond 15 maart 2012 van de regering ontvangen. Bij het debat dat vervolgens over dit visiedocument zal plaatsvinden wensen zij ook de (overige aspecten van de) woonvisie te betrekken.