Stemming moties Pakket Belastingplan 2023Verslag van de vergadering van 20 december 2022 (2022/2023 nr. 14)

Aanvang: 13.56 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Pakket Belastingplan 2023

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) en de overige wetten uit het Pakket Belastingplan 2023,

te weten:

 • de motie-Koffeman over de marginale belastingdruk (36202, letter I);
 • de motie-Koffeman over het bevorderen van het gebruik van nachtstroom (36202, letter J);
 • de motie-Koffeman over chronisch zieken die veel energie moeten verbruiken (36202, letter K);
 • de motie-Koffeman over het lage-inkomensvoordeel (36202, letter L);
 • de motie-Koffeman over de vrijstelling van btw voor pvt-zonnepanelen (36202, letter M);
 • de motie-Koffeman over de implementatie van de aanbevelingen uit het Ex'tax Project (36202, letter N);
 • de motie-Van Rooijen over de verplaatsing van Prinsjesdag naar een vaste dag in het voorjaar (36202, letter O);
 • de motie-Van Rooijen over een nieuw wetsvoorstel om de IOAOW weer in te voeren (36202, letter Q);
 • de motie-Van Rooijen over de afbouw van de algemene heffingskorting (36202, letter R);
 • de motie-Schalk c.s. over de uitvoering van de eerder aangenomen motie inzake de inkomensafhankelijke ccmbinatiekorting (36202, letter S);
 • de motie-Essers c.s. over de aftopping van de periodieke giftenaftrek (36202, letter T);
 • de motie-Otten over fiscale belemmeringen bij schenkingen vanuit een vennootschap aan anbi's (36202, letter U);
 • de motie-Raven c.s. over het gelijktrekken van de toetsingsinkomens voor alle toeslagen (36202, letter V).

(Zie vergadering van 13 december 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan beginnen we met de stemmingen over de moties. We stemmen als eerste over de motie 36202, letter I, de motie van het lid Koffeman over de marginale belastingdruk. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Strien namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien i (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Naar onze mening is het een vrijblijvende en overbodige motie die geen enkele richting geeft aan wat er moet gebeuren met toeslagen en dergelijke. Wij zullen dus tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Geerdink namens de PVV, nee, de VVD. Het kan verkeren, hè.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Geerdink i (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Gelukkig spreek ik namens de VVD. Ik wil eigenlijk vragen of ik de stemverklaringen bij alle moties tegelijkertijd mag doen.

De voorzitter:

Gaat uw gang.

Mevrouw Geerdink (VVD):

Ik doe dus de stemverklaringen bij alle moties bij het wetsvoorstel 36202. Ik begin bij de motie met letter I, want daar waren we begonnen. Daar zijn wij voor, met dien verstande dat we niet voor een verhoging van het toptarief zijn.

Wij zijn tegen de motie met letter K omdat de regering al een brief met oplossingsrichtingen heeft beloofd. Daardoor is deze motie naar onze mening overbodig.

Wij zijn tegen de motie met letter N, niet omdat wij tegen het gedachtegoed van het Ex'tax Project zijn, maar we zijn er voorstander van om het eerst nader te bekijken. De drang die uit die motie spreekt, onderschrijven we niet.

Dan zijn er nog de moties met letters U en T. Daarover zal collega Essers een gezamenlijke stemverklaring geven. Daar sluiten wij ons natuurlijk bij aan.

Wij zijn tegen alle overige moties.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Geerdink. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? De heer Van der Voort namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Voort i (D66):

Dank u, voorzitter. Ik zal ook over alle moties in één keer een stemverklaring afleggen. Ik begin bij de motie met letter U. Dat is een motie over het schenken uit de vennootschap. Wij denken dat de staatssecretaris hier zo helder over geweest is dat deze motie onnodig is. We zullen daarom tegenstemmen.

De motie met letter M, over de zonnepanelen. Deze motie is in de Tweede Kamer ook aan de orde geweest en heeft daar geen meerderheid gehaald. Wij vinden het niet correct om daarover hier in de Eerste Kamer opnieuw te stemmen. Wij zullen dus ook tegen die motie stemmen.

Dan is er de motie met letter T, over de giftenaftrek. Wij denken dat de staatssecretaris daarvan een uitleg heeft gegeven die in de lijn van deze motie is. Als de indieners de motie zo bedoelen, zullen wij graag voorstemmen, dus met de gedachte zoals de staatssecretaris die heeft toegelicht.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van der Voort. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen op dit moment? De heer Essers namens het CDA.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Essers i (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Dit is een gezamenlijke stemverklaring. Die doe ik mede namens de leden Geerdink, Crone en Van Rooijen. De motie bij wetsvoorstel 36202 onder letter T, van de genoemde leden, roept de regering op om zo spoedig mogelijk in kaart te brengen welke anbi's worden getroffen door de aftopping van de periodieke giftenaftrek tot €250.000. Verder roept zij de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst op deze aftoppingsmaatregel niet uit te voeren dan nadat dit onderzoek is uitgevoerd. De staatssecretaris heeft vorige week tijdens het debat aangegeven dat hij dit onderzoek zal uitvoeren en dat de uitkomst ervan voor 1 juli 2023 bekend zal worden gemaakt en zal worden gerapporteerd aan de Kamer. Verder heeft hij gezegd dat hij met de formulering in deze motie "deze maatregel niet uit te voeren dan nadat dit onderzoek is uitgevoerd" akkoord kan gaan als de indieners van de motie met hem deze passage zo uitleggen dat, mocht het onderzoek leiden tot aanpassing, dit eventueel kan met terugwerkende kracht, maar dat het ook anderszins kan, of in combinatie. De indieners van deze motie zijn akkoord met deze interpretatie van de staatssecretaris, inclusief de optie van aanpassing met terugwerkende kracht.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Essers. Net binnen de tijd.

Ik kijk even rond. Wil iemand nog een stemverklaring afleggen op dit moment? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman (36202, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36202, letter J, de motie van het lid Koffeman over het bevorderen van het gebruik van nachtstroom. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is het geval. De heer Van Strien namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien i (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Wij vinden dat de belasting op álle energie naar nul moet en zien dit als een eerste stap. Wij zien uit naar de volgende motie van de heer Koffeman op dit gebied.

De voorzitter:

Voor de helderheid: u stemt …

De heer Van Strien (PVV):

We stemmen dus vóór.

De voorzitter:

Kijk. Dat is een stemverklaring. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman (36202, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36202, letter K, de motie van het lid Koffeman over chronisch zieken die veel energie moeten verbruiken. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval. De heer Van Strien. U mag de stemverklaringen eventueel combineren. Gaat uw gang, meneer Van Strien, namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien i (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Apart vinden we duidelijker nu.

Chronisch zieken behoren inmiddels al tot de doelgroep van het tijdelijke noodfonds. Dit is een overbodige motie, dus we zijn tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman (36202, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36202, letter L, de motie van het lid Koffeman over het lage-inkomensvoordeel. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Strien namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien i (PVV):

Voorzitter, dank u wel. Wij denken dat het LIV werkt. Niet aan sleutelen dus. We zijn dus tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman (36202, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36202, letter M, de motie van het lid Koffeman over de vrijstelling van btw voor pvt-zonnepanelen. De heer Van Strien wenst een stemverklaring af te leggen, zie ik, zelfs voordat ik het gevraagd heb al! Gaat uw gang, meneer Van Strien, namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien i (PVV):

Voorzitter. De huidige niet-vrijstelling van pvt-zonnepanelen is een gevolg van bizarre Europese regelgeving. De strijd daartegen steunen we per definitie, dus we stemmen vóór.

De voorzitter:

Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman (36202, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, de PVV, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, D66, Fractie-Otten, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36202, letter N, de motie van het lid Koffeman over de implementatie van de aanbevelingen uit het Ex'tax Project. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Van Strien, namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien i (PVV):

Dank u wel, voorzitter. De wereldwijde concurrentiepositie van Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder wordt al genoeg aangetast. We stemmen dus tegen deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman (36202, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten, de PVV, de SGP en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36202, letter O, de motie van het lid Van Rooijen over de verplaatsing van Prinsjesdag naar een vaste dag in het voorjaar. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter, dank. Wij denken dat de huidige budgetcyclus veel te laat in het jaar begint. We zien in allerlei buitenlanden dat het over het algemeen in maart plaatsvindt. Dus wij zouden het van harte willen steunen en de derde dinsdag in maart als nieuwe Prinsjesdag willen uitroepen. Dus we zullen de motie steunen, alleen vrezen we dat de geesten nog niet zover zijn. Maar ik vind het een bijzonder goede motie. Wij stemmen voor.

De voorzitter:

Mooi. Althans, "mooi", dat moet ik niet zeggen natuurlijk. Mevrouw De Boer namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw De Boer i (GroenLinks):

Dank, voorzitter. Mijn fractie deelt de probleemanalyse dat er bij het belastingplan te veel op te korte termijn behandeld moet worden. Wij zouden graag een uitgebreid debat hebben over welke oplossingsrichtingen er gekozen worden. Dit is er één van, maar wij vinden het een te groot onderwerp om nu even deze motie over aan te nemen. Om die reden stemmen wij op dit moment tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw De Boer. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (36202, letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdD, Fractie-Otten, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36202, letter Q, de motie van het lid Van Rooijen over een nieuw wetsvoorstel om de IOAOW weer in te voeren. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (36202, letter Q).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik heb begrepen dat de heer Van Rooijen het woord wenst voor een korte, aanvullende vraag.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. Nu de motie onder Q is aangenomen, wil ik de minister vragen hoe zij deze motie gaat uitvoeren en of zij de Kamer voor 15 januari wil informeren.

De voorzitter:

Ik kijk even of de minister in de gelegenheid is om te antwoorden. Zo niet, dan kan het misschien op een later moment. Als u in de gelegenheid bent om kort te antwoorden, gaan we de katheder naar u toe brengen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Minister Schouten i:

Voorzitter. Ik zal deze motie mee terug nemen naar het kabinet, zoals gebruikelijk. Wij zullen zien op welke termijn we daar een reactie op kunnen gaan geven. Ik neem aan dat er nog wel een stemming gaat plaatsvinden over het wetsvoorstel dat hier voorligt, dus ik wil dat ook wel graag in samenhang met elkaar bezien.

De voorzitter:

Dank u wel, minister.

Dan stemmen we nu over de motie 36202, letter R, de motie van het lid Van Rooijen over de afbouw van de algemene heffingskorting. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (36202, letter R).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdD, de PVV, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, Fractie-Otten, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36202, letter S, de motie van het lid Schalk c.s. over de uitvoering van de eerder aangenomen motie inzake de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (36202, letter S).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66 en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36202, letter T, de motie van het lid Essers c.s. over de aftopping van de periodieke giftenaftrek. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Essers c.s. (36202, letter T).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36202, letter U, de motie van het lid Otten over fiscale belemmeringen bij schenkingen vanuit een vennootschap aan anbi's. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is het niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten (36202, letter U).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de SP, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36202, letter V, de motie van het lid Raven c.s. over het gelijktrekken van de toetsingsinkomens voor alle toeslagen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Strien namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien i (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Wie begrijpt wat hier bedoeld wordt, mag het zeggen volgens ons, maar wij gaan niet mee in wartaal en stemmen dus tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Raven c.s. (36202, letter V).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdD, Fractie-Otten, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.