33.714

Wet vereenvoudiging formeel verkeer BelastingdienstDit wetsvoorstel beoogde met de inzet van digitale communicatiemiddelen te komen tot eenvoudigere, eenduidiger en informelere contacten tussen de Belastingdienst en de belastingplichtigen. Hiervoor moet de huidige regelgeving rondom belastingheffing tegen het licht worden gehouden. Verder wil het kabinet een nieuw heffingssysteem invoeren dat aansluit bij de beleving van de belastingplichtige en dat past bij de een eigentijdse wijze van communciatie en dat zo min mogelijk formele beletselen kent.

Het wetsvoorstel bestond uit twee delen: 1) het bieden van een grondslag voor verplicht elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst en 2) een nieuw heffingssysteem voor aanslagbelastingen. Later bleek dat voor punt 2 meer tijd nodig is maar dat het voor punt 1 belangrijk is dat er geen verdere vertraging opgelopen wordt en daarom dat onderdeel begin 2015 in een ander wetsvoorstel (34.196) wordt ondergebracht. 


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De staatssecretaris van Financiën heeft dit wetsvoorstel bij brief van 16 oktober 2018 (TK, 8) ingetrokken.

De toenmalige staatssecretaris van Financiën had bij brief van 10 mei 2017 (TK 34.550 IX, 24) de Tweede Kamer gemeld dat hij dit wetsvoorstel niet meer nodig achtte.

De minister-president, minister van Algemene Zaken, had bij brief van 1 november 2017 (EK 34.700, A) gemeld dat dit wetsvoorstel volgens de reguliere procedures zou worden ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

30 augustus 2013

titel

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Bij dat koninklijke besluit kan tevens worden bepaald dat een of meer wijzigingen in deze wet eerst van toepassing zijn op voorlopige aanslagen en aanslagen die betrekking hebben op tijdvakken of tijdstippen gelegen na een bepaalde datum of die zijn vastgesteld na een bepaalde datum.


Documenten