E090313
Laatste revisie: 23-07-2010

E090313 - Beschikking betreffende de uitwisseling van informatie en de samenwerking op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard

De Commissie heeft deze Mededeling opgesteld na de aanslagen in Madrid. Zij doet voorstellen voor maatregelen ter bestrijding van terrorisme en andere vormen van criminaliteit. De Mededeling zelf is beschrijvend van aard, verwijst naar diverse elders reeds genomen of aangekondigde initiatieven en geeft daar een aantal aanvullingen op. Aan de Mededeling is een concreet voorstel gehecht voor een Besluit betreffende de uitwisseling van informatie en de samenwerking op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit 2005/671/JBZ pdf icoon is tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 20 september 2005 formeel aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L253 van 29 september 2005.


Behandeling Eerste Kamer

Op 5 juli 2005 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de ontwerpbeschikking.

In de aanbiedingsbrief van het verslag van de JBZ-Raad van 2 en 3 juni 2005 is instemming gevraagd voor dit ontwerpbesluit, waarover in december 2004 politieke overeenstemming is bereikt in de Raad. De Nederlandse taalversie van het betreffende ontwerpbesluit (15599/04 pdf icoon en 15599/04 COR1 pdf icoon) is daartoe aangeboden. Tijdens de vergadering van 28 juni 2005 heeft de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad te kennen gegeven over het advies van het EP inzake de ontwerpbeschikking te willen beschikken.

Op 15 februari 2005 heeft de commissie besloten af te zien van nadere inbreng met betrekking tot de op 23 december 2004 gegeven antwoorden.

In de aanbiedingsbrief van het verslag van de Raad van 2 december is instemming gevraagd voor de ontwerptekst. Op 25 januari 2005 heeft de Eerste Kamer instemming onthouden omdat de ontwerpbeschikking slechts in de Engelse taal beschikbaar is.

Op 30 november 2004 heeft de Eerste Kamer instemming onthouden wegens te late aanbieding van de ontwerptekst. De bijzondere commissie voor de JBZ-Raad heeft besloten in een brief nadere informatie te vragen m.b.t. de ontwerpbeschikking.


Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Samenvatting ontleend aan BNC-fiche:

De Commissie heeft deze Mededeling opgesteld na de aanslagen in Madrid. Zij doet voorstellen voor maatregelen ter bestrijding van terrorisme en andere vormen van criminaliteit. De Mededeling zelf is beschrijvend van aard, verwijst naar diverse elders reeds genomen of aangekondigde initiatieven en geeft daar een aantal aanvullingen op. Aan de Mededeling is een concreet voorstel gehecht voor een Besluit betreffende de uitwisseling van informatie en de samenwerking op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard.

De in de Mededeling beschreven voorstellen zijn bedoeld ter aanvulling op het bestaande instrumentarium. Overweging is dat naast al bestaande maatregelen, nieuwe wegen moeten worden gezocht om terrorisme en andere ernstige vormen van criminaliteit beter te bestrijden. De Commissie geeft aan op korte termijn concrete voorstellen te zullen doen Zo moet er een verband worden gelegd tussen de maatregelen ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme, onder andere omdat terrorisme vaak wordt gefinancierd d.m.v. georganiseerde criminaliteit of omdat in beide gevallen dezelfde methoden worden gebruikt.

De Commissie stelt verder voor het gemeenschappelijk optreden inzake strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie (door Raad van de EU vastgesteld op 21 december 1998) te herzien en te vervangen door een kaderbesluit. De Commissie zal in de loop van 2004 hiertoe een voorstel indienen.

Ook wordt voorgesteld een elektronische lijst op te stellen van personen, groepen en entiteiten, waarvoor beperkende maatregelen gelden in het kader van terrorismebestrijding of waartegen een strafrechtelijk onderzoek loopt. De particuliere sector moet betrokken worden bij dit onderdeel en de Commissie zal dit vraagstuk op de agenda plaatsen van het Europees Forum voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad.

Voorts pleit de Commissie voor het inrichten van een rekeningenregistratiesysteem om snel te kunnen reageren op verzoeken om rechtshulp met betrekking tot bankrekeningen en - transacties. Zij zal nog nadere studie verrichten om vast te stelen of hier een rechtsinstrument voor moet worden ontwikkeld.

Gepleit wordt voor een mechanisme voor het verzamelen van gegevens om infiltratie van terroristische groepen in legale zaken te voorkomen. De Commissie organiseert in 2004 met relevante instanties een debat over de haalbaarheid van een dergelijk instrument.

Verder moet volgens de Commissie een Europees strafregister opgezet worden. Zij zal voor eind 2004 een voorstel hiertoe indienen.

De Commissie bepleit verder het tot stand komen van een allesomvattende informatie-uitwisseling tussen lidstaten en de organen van de EU die bevoegd zijn voor terrorismebestrijding. Hiertoe is bij de mededeling een voorstel voor een besluit gevoegd: Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de uitwisseling van informatie en de samenwerking op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard. Achterliggend idee is dat het van essentieel belang is dat alle betrokken diensten over volledige en bijgewerkte gegevens beschikken op de gebieden waar zij bevoegd zijn om hun taken naar behoren te kunnen vervullen. De informatie-uitwisseling moet worden uitgebreid tot alle stadia van de strafrechtelijke procedure en tot alle natuurlijke en rechtspersonen tegen wie een onderzoek loopt of die vervolgd worden of veroordeeld zijn voor strafbare feiten van terroristische aard. Het is de bedoeling dat deze informatie aan Europol en Eurojust wordt verstrekt. Dit besluit vervangt Besluit 2003/48/JBZ van 19 december 2002.

 • pdf icoon commissievoorstel
  Europese Commissie - COM(2004)221
  29 maart 2004

Behandeling Raad

Besluit 2005/671/JBZ pdf icoon is tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 20 september 2005 formeel aangenomen.

Tijdens de extra JBZ-Raad van 13 juli 2005 is een Verklaring aangenomen waarin streefdata worden genoemd voor besluitvorming over bepaalde voorstellen. Voor deze ontwerpbeschikking wordt september 2005 als deadline genoemd.

JBZ-Raad 2 december 2004 (agendapunt 8)

Blijkens het verslag bereikte de Raad politieke overeenstemming over het voorliggende voorstel. In de tekst van de overwegingen werden kleine aanvulling opgenomen teneinde tegemoet te komen aan de wens van een delegatie om in bepaalde omstandigheden de uitwisseling van informatie te kunnen weigeren.

Uit de (aanvullende) geannoteerde agenda: Het onderhavige besluit is bedoeld als vervanging voor het thans van kracht zijnde besluit uit 2003 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking ter bestrijding van het terrorisme, overeenkomstig artikel 4 van het Gemeenschappelijk Standpunt van 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme.

Het betreft hier een voorstel van de Europese Commissie dat er op gericht is de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en Europol en Eurojust, verder uit te breiden en te verbeteren. Een adequate en zo volledig mogelijke informatieuitwisseling is immers van eminent belang om de strijd tegen het terrorisme effectief te kunnen doen zijn.

Het voorliggende besluit voorziet er in dat het toepassingsgebied van de informatie-uitwisseling niet beperkt blijft, zoals nu nog het geval is, tot de personen of entiteiten die voorkomen op de lijst die als bijlage bij bovengenoemd Gemeenschappelijk Standpunt is gevoegd. Het is de bedoeling om de informatieuitwisseling uit te breiden tot alle strafbare feiten van terroristische aard in de zin van het kaderbesluit van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding.

De informatieuitwisseling zal aldus betrekking gaan hebben op terroristische misdrijven, strafbare feiten met betrekking tot een terroristische groep inclusief de financiering van een dergelijke groep, strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten en uitlokking, medeplichtigheid en poging tot het plegen van dergelijke feiten.

In de tweede plaats is het de bedoeling dat de informatieuitwisseling alle stadia van de strafrechtelijke procedure zal gaan betreffen, dus inclusief veroordelingen. In het thans van kracht zijnde besluit van 2003 is nog geen sprake van uitwisseling van gegevens betreffende veroordelingen.

Nederland kan in beginsel instemmen met het voorliggende voorstel van de Commissie.

In document 15126/04 zijn een tweetal vragen opgenomen die aan de Raad worden voorgelegd. Deze betreffen het punt of er in het voorliggende besluit weigeringsgronden moeten worden opgenomen en zo ja, hoe deze gronden dienen te worden geformuleerd. Arikel 2, lid 7 van het voorliggende besluit neemt de gronden van artikel 4, lid 5 van de Europol overeenkomst over en maakt deze ook van toepassing op Eurojust. Tijdens de besprekingen in het Comité Artikel 36 konden meerdere lidstaten hiermee instemmen.

De andere vraag heeft betrekking op de verstrekking van informatie over veroordelingen uit een strafregister aan Eurojust.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • 5326757/04/SIZ doc icoon verslag van raad
  Ministerie van Justitie - 23490, 354
  13 januari 2005
 • pdf icoon raadsdocument
  Raad JBZ - 15599/04 COR1
  22 december 2004
 • pdf icoon raadsdocument
  Raad JBZ - 15599/04
  6 december 2004
 • [en] pdf icoon raadsdocument
  Raad JBZ - 15126/2/04 GO bij verslag
  1 december 2004
 • doc icoon raadsdocument
  Raad JBZ - 8200/04
  5 april 2004

Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft twee teksten aangenomen met betrekking tot de ontwerpbeschikking betreffende de uitwisseling van informatie en de samenwerking op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard. P6_TA-PROV(2005)0217 betreft een wetgevingsresolutie in het kader van de raadplegingsprocedure, en P6_TA-PROV(2005)0223 is een aanbeveling aan de Raad en de Europese Raad die het EP op eigen initiatief heeft uitgebracht.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • standpunt EP
  Europees Parlement - P6_TA(2005)0217
  7 juni 2005
  www.europarl.europa.eu/...
 • standpunt EP
  Europees Parlement - P6_TA(2005)0223
  7 juni 2005
  www.europarl.europa.eu/...
 • doc icoon definitief verslag EP-commissie
  Europees Parlement - A6-0160/2005
  26 mei 2005
 • doc icoon definitief verslag EP-commissie
  Europees Parlement - A6-0165/2005
  26 mei 2005