Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief minister met toelichting Onderdeel kamerstuk 22112, CS (EP/EMC 9094399 )2 juni 2009
hoort bij ... E070178e - Mededeling: Verslag over de resultaten van de evaluatie van het EU-regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en diensten overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG en samenvatting van de hervormingsvoorstellen van 2007.
E070178d - Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic Communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communication networks and services
E070178c - Voorstel voor een Verordening tot oprichting van de Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiemarkt;
E070178b - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en de Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming
E070178a - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken