Korte aantekeningen vergadering (40256/KvD/LD) van 13 oktober 200913 oktober 2009
hoort bij ... E090303 - Voorstel voor een richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ
E090302 - Voorstel voor een kaderbesluit ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ
E090263 - Initiatief van het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, de Republiek Hongarije, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met het oog op een Besluit 2009/…/JBZ van de Raad van … betreffende de oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) en tot intrekking van Besluit 2001/427/JBZ
E090222 - Ontwerp-Kaderbesluit 2009/.../JBZ betreffende de overdracht van strafvervolging (initiatief België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Litouwen, Letland, Hongarije, Nederland, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Zweden)
E090221 - Voorstel voor een kaderbesluit betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures
E090129 - Voorstel voor een besluit betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijking met Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving
afkomstig van ... JBZ-commissie Eerste Kamer