Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 13 mei 2019 (EK, AO). .

3 mei 2019