E030152
Laatste revisie: 02-09-2010

E030152 - Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité: eenvoudige en papierloze procedures voor de douanediensten en de marktdeelnemers;In de mededeling worden de Raad en het Europees parlement verzocht enkele strategische doelstellingen te onderschrijven: een volledige herziening en vereenvoudiging van de douaneprocedures; zodanige organisatie van douanewerkzaamheden dat handelaren de schaalvoordelen van de interne markt beter kunnen benutten; douanecontroles aan de buitengrenzen moeten een gelijke intensiteit en betrouwbaarheid kennen; de douane IT-systemen dienen compatibel te zijn en de douane moet ervoor zorgen dat de interne markt naar behoren functioneert (geen invoer of handhaving van handelsbelemmeringen).

De mededeling vormt een pakket tezamen met de mededeling rol van de douane in het geïntegreerde beheer van de buitengrenzen en een voorstel voor een verordeningswijziging voor vaststelling van het communautair douanewetboek.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2003)452PDF-document, d.d. 24 juli 2003

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese Samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 21 oktober 2003 besloten de onderhavige mededeling, tezamen met de "mededeling inzake de rol van de douane in het geïntegreerde beheer van de buitengrenzen" (dossier E030153) en het voorstel voor een verordening houdende wijziging van de "verordening tot vaststelling van het communautair douanewetboek" (dossier E030154), onder de aandacht te brengen van de commissie Economische Zaken.

De commissie Economische Zaken heeft de onderhavige mededeling voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De regering velt in fiche 2 een positief oordeel over de subsidiariteitstoets, het is een exclusieve bevoegdheid van de EG. Aangaande de proportionaliteit is de regering van mening dat het ontwikkelen van gemeenschappelijke kwalitatieve normen voor douanecontroles en de interoperabiliteit van informatiesystemen als een vooruitgang moet worden gezien. Vraagtekens worden geplaatst bij het voorstel de samenwerking tussen nationale (douane-)diensten, ondanks de verschillen in de bevoegdheden en lokale omstandigheden, via één aanspreekpunt te laten verlopen (gemeenschappelijke instantie van buitengrensdeskundigen).

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 287 [2]
    8 oktober 2003

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling over eenvoudige en papierloze procedures voor de douanediensten en de marktdeelnemers sluit aan op de resolutie van de Raad inzake de vereenvoudiging van de douaneprocedures, de eerdere mededeling van de Commissie betreffende een strategie voor de douane-unie en de daarmee verband houdende resolutie van de Raad.. Zij komt tegemoet aan het verzoek van de Raad om een actieprogramma voor de vereenvoudiging en de rationalisering van de douanevoorschriften en procedures en tot invoering van doeltreffende, op informatietechnologie, risicoanalyse en geavanceerde auditsystemen gebaseerde werkmethoden. Tevens beoogt zij de doelstellingen van e-Europa te bevorderen en de initiatieven ter verbetering van de regelgeving op douanegebied te implementeren. Tenslotte houdt zij rekening met de verschuiving van taken van de douanekantoren, van fiscale en handelspolitieke controles naar veiligheidscontroles, zowel aan de grenzen als in het binnenland. Terwijl de uitbreiding van de Gemeenschap een vermindering van de controles zal betekenen.

De Commissie verzoekt de Raad en het Europees Parlement de volgende strategische doelstellingen te onderschrijven:

   de douaneprocedures worden volledig herzien en ingrijpend vereenvoudigd ten einde de toepassing van moderne technieken, met inbegrip van het extensieve gebruik van IT en risico-analyse, mogelijk te maken;

  de douanewerkzaamheden worden zodanig georganiseerd dat de handelaren de schaalvoordelen van de interne markt kunnen benutten, ongeacht de plaats waar een douaneprocedure begint en eindigt;

  de douane moet ervoor zorgen dat de interne markt naar behoren functioneert en dat geen handelsbelemmeringen, met inbegrip van digitale, worden ingevoerd of gehandhaafd;

  de douanecontroles worden op alle plaatsen aan de buitengrenzen van de EU met dezelfde intensiteit en betrouwbaarheid verricht, in het bijzonder wanneer de bescherming van onze maatschappij en de veiligheid daarvan in het geding zijn. Dergelijke controles vinden gewoonlijk plaats aan de hand van pre-arrival en pre-departure informatie, terwijl de andere controles normaliter op basis van periodieke aangiften en controles in de bedrijfsruimten van de betrokken handelaar worden verricht. Dit vereist een gemeenschappelijk risicomanagement;

  de douane-IT-systemen van de lidstaten bieden handelaren overal dezelfde mogelijkheden en zijn volledig compatibel, en afgestemd op de taak van de Europese douane-unie in het hart van de interne markt.

  In deze mededeling worden de Raad en het Europees Parlement om politieke steun voor dit project verzocht en worden de grote lijnen en de belangrijkste fasen toegelicht van de gezamenlijke actie die de Commissie, de lidstaten (huidige en toekomstige) en de marktdeelnemers zullen moeten ondernemen om de nieuwe vereenvoudigde papierloze procedures te verwezenlijken.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)452
    24 juli 2003

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

  • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2004)0281
    20 april 2004

Alle bronnen