E030182
Laatste revisie: 18-10-2017

E030182 - Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de bescherming van dieren tijdens het vervoer plus Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EGDe Commissie doet in de mededeling over de bescherming van dieren tijdens het vervoer voorstellen om te zorgen voor een effectieve uitvoering en strengere controle van de bestaande wetgeving over de bescherming van dieren tijdens het vervoer. De dieren moeten beter beschermd worden en hun welzijn (tijdens en na het vervoer) moet verbeterd worden. Strengere voorwaarden moeten vastgesteld worden teneinde de dieren pijn en leed te besparen. Met strengere regelgeving kan wellicht de uitbraak en verspreiding van besmettelijke dierziektes voorkomen worden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2003)425Word-document, d.d. 11 november 2003

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Om een deugdelijke basis te creëren voor het uitvoeren en implementeren van Europese voorschriften inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer zoals Verordening (EG) nr. 1/2205PDF-document heeft de minister van Landbouw een wetsvoorstel ingediend (zie kamerstukken in de serie 30401)


Behandeling Eerste Kamer

In haar vergadering van 25 november 2003 heeft de commissie ESO besloten deze mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie LNV.

Tijdens de commissievergadering van 9 december 2003 besloot de commissie de vraag voor te leggen aan de minister hoe het implementatieplan van de komende regelgeving er voor wat betreft Nederland uit komt te zien. Zij zou de minister voorts meedelen met het doel en inhoud van de verordening volledig te kunnen instemmen. Deze brief werd verstuurd op 16 januari 2004.

De commissie ontving op 20 februari 2004 een reactie van de minister en heeft deze voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering

Zowel het oordeel over de subsidiariteit- als proportionaliteitstoets is volgens de regering in fiche 3 positief. Ten eerste behoort het tot de exclusieve bevoegdheid van de Europese Commissie. Ten tweede is het vaststellen van een verordening gerechtvaardigd omdat de uiteenlopende manieren waarop de huidige richtlijn in nationaal recht is omgezet problemen opleveren. De Nederlandse regering heeft gepleit voor een aanpassing van de huidige regelgeving teneinde een betere controle en handhaving te kunnen garanderen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Concrete wijzigingen die worden voorgesteld in de mededeling en de verordening ter bevordering van het welzijn en bescherming van dieren tijdens het vervoer en de daarmee samenhangende activiteiten zijn

 • De richtlijn wordt vervangen door een verordening.
 • Er wordt geen onderscheid in reistijd gemaakt tussen de verschillende diersoorten; alle dieren mogen maximaal 9 uur getransporteerd worden met een rusttijd van 12 uur. Dit kan eindeloos worden herhaald. Tijdens rust worden de dieren niet uitgeladen, aangezien in- en uitladen de meeste stress veroorzaakt. Tevens hoeft men voor het rusten geen halteplaatsen meer te gebruiken. Er wordt naar gestreefd deze periodes in lijn te houden met de verordening 3820/85 inzake rij -en rusttijden van chauffeurs.
 • Jonge dieren mogen niet verder dan 100 km worden vervoerd. (varkens jonger dan 4 weken, lammeren jonger dan 1 week, kalveren jonger dan 2 weken, paarden jonger dan 4 maanden).
 • Vrouwelijke dieren die een week geleden geworpen hebben of nog 10% van de tijd te dragen hebben mogen niet worden vervoerd.
 • Een acceptabele temperatuur dient te worden gehandhaafd door geforceerde ventilatie en een monitoring systeem in het voertuig dient aanwezig te zijn om deze data te registreren. Ook bij stilstand dient de gewenste temperatuur gehandhaafd te blijven.
 • Permanent toegang tot drinkwater.
 • Meer ruimte voor de dieren tijdens transport: 40% meer voor varkens; 16% meer voor runderen; 32% meer voor schapen
 • Betere condities op zeecontainers
 • Paarden dienen voor lange afstandstransport in individuele ruimten te worden vervoerd met permanente beschikking over hooi.
 • Een ieder die te maken heeft met het transport is tevens verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren (personeel van verzamelplaatsen, markten en slachthuizen).
 • Een reislogboek wordt geïntroduceerd voor transporten langer dan 9 uur waarin gedetailleerde gegevens over reis, vertrek en aankomst dienen te worden vastgelegd en kunnen worden gecontroleerd.
 • Controle van rijtijd kan plaatsvinden via tachograaf.
 • Eén persoon is verantwoordelijk voor het gehele transport.
 • Verplichte scholing, waarbij een certificaat wordt uitgegeven, voor personeel welke verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de dieren. Door deze verplichte scholing wordt vervoerder/medewerker verzamelcentrum een beschermd beroep. Aanpassing van de relevante EU-richtlijnen over dit onderwerp zal mogelijk aan de orde zijn.
 • Mogelijkheid om het intrekken of schorsen van het certificaat en de autorisatie van het transportmiddel.
 • Harmonisatie van registratie van transporteurs en vrachtwagens.
 • Mogelijkheden om voertuig te traceren.

 • Word-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)425
  11 november 2003

Behandeling Raad

Tijdens de Raad van 26 april 2004 is overeengekomen het betreffende dossier terzijde te leggen. Het voorzitterschap concludeerde dat er onvoldoende beweging in de standpunten was geweest om bij gekwalificeerde meerderheid tot politieke overeenstemming over het onderwerp te kunnen komen.

Tijdens de zitting van 22 november 2004 heeft de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een politiek akkoord bereikt over een verordening inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer (doc. 14305/04Word-document te laat aangeleverd-icoon), die tijdens de zitting werd gewijzigd op basis van een compromistekst van het voorzitterschap, waarbij de Commissie zich kon aansluiten. De Deense delegatie verklaarde te zullen tegenstemmen, terwijl de Belgische, de Duitse, de Luxemburgse en de Zweedse delegatie aankondigden zich te zullen onthouden. De verordening zal door de Raad als A-punt worden aangenomen tijdens een volgende zitting.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • [en]PDF-document raadsdocument Raad Landbouw en Visserij - 14305/04
  19 november 2004

Behandeling Europees Parlement

Op 30 maart 2004 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen ten aanzien van onderhavige mededeling.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2004)0222
  30 maart 2004
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0197/2004
  18 maart 2004

Alle bronnen