E040086
Laatste revisie: 05-08-2010

E040086 - Mededeling inzake ongevraagde commerciële communicatie of 'spam'In deze Mededeling geeft de Europese Commissie een overzicht van het vraagstuk over spam alsmede een aantal mogelijke vervolgacties: 

 • Implementatie van Richtlijn 2002/58/EG en actieve handhaving in alle lidstaten, inclusief mechanismen voor grensoverschrijvende klachten en uitwisseling van best practices;
 • Zelfregulering en nieuwe technische oplossingen door de marktpartijen;
 • Bewustwordings- en voorlichtingsactiviteiten;
 • Coördinerende activiteiten door de Commissie.

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)28PDF-document, d.d. 22 januari 2004

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 6 april 2004 besloten de onderhavige mededeling met een begeleidend schrijven (EBEK memo 215) onder de aandacht te brengen van de commissie Economische Zaken m.h.o.o. behandeling wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002 (28.851).

De commissie heeft vervolgens de mededeling meegenomen in de behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel. Het wetsvoorstel 28851 is op 20 april 2004 aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

In het voorjaar heeft de minister diverse debatten gevoerd met de Kamer over spam. Hij heeft daarin een toezegging gedaan te rapporteren over de handhaving van het opt-in regime voor ongevraagde communicatie. Deze rapportage wordt weergegeven in kamerstuk 26643, 61.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering stelt in fiche 1 dat het de aanpak van de Europese Commissie ondersteunt en wenst een actieve rol binnen dit beleidskader te spelen tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. De regering heeft in 2004 de notitie "Beleidsvisie spam" uitgebracht die overeenkomstig de voorgestelde Europese lijn is.

Echter heeft de Europese Commissie een inbreukprocedure gestart tegen Nederland m.h.o.o. nog niet geïmplementeerde richtlijn betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie. De implementatietermijn voor deze richtlijn was vastgesteld op 31 oktober 2003.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 314[1]
  30 maart 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In COM(2004)28PDF-document wordt ingegaan op de problematiek van ongewenste communicatie via elektronische post ("spam") en mogelijke acties dit snelgroeiende probleem te verhelpen. Het vraagstuk spam kan problemen veroorzaken betreffende (bescherming van de) privacy, misleiding van de consument, bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid alsmede brengt het extra kosten met zich mee voor het bedrijfsleven en kan het leiden tot productieverlies. Voorts wordt het consumentenvertrouwen geschaad en dat heeft negatieve gevolgen voor de (Europese) informatiemaatschappij.

De belangrijkste Europese wetgeving inzake het bestrijden van spam is de richtlijn betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (2002/58/EGPDF-document; juli 2002). Middels deze richtlijn wordt het beginsel ingevoerd dat voor marketing via elektronische post (met inbegrip van SMS en MMS-berichten) expliciete toestemming moet zijn gegeven door de ontvanger.

Het invoeren van deze richtlijn is echter niet voldoende gebleken voor de aanpak van spam. In onderhavige mededeling doet de Europese Commissie meerdere voorstellen teneinde de problematiek meer adequaat aan te pakken. Deze maatregelen zijn verdeeld in vier hoofdcategorieën met sub-aandachtspunten:

 • Doeltreffende tenuitvoerlegging en handhaving door de lidstaten en de bevoegde autoriteiten
  • de hierboven genoemde richtlijn zonder verdere vertraging omzetten in nationale wetgeving
  • ontwikkelen van nationale strategieën om de samenwerking met gegevensbeschermingsautoriteiten, consumentenbeschermingautoriteiten en nationale regelgevingsinstanties te waarborgen en overlapping van bevoegdheden alsmede het verzetten van dubbel werk te voorkomen
  • specifiek moeten de lidstaten en instanties aandacht besteden aan het ontwikkelen van doeltreffende rechtsmiddelen en sancties (o.a. schadeclaims voor slachtoffers, boetes, bestuurlijke (onderzoeks-)procedures, onderzoeks- en handhavingbevoegdheden voor de betrokken instanties)
  • specifieke aandacht voor de klachtenregelingen (adequate mechanismen invoeren)
  • gebruik maken van bestaande of zonodig nieuwe verbindingsmechanismen waarmee nationale instanties grensoverschrijdende klachten kunnen aanpakken en op Europees niveau kunnen samenwerken bij de handhaving van het beleid.
  • meer samenwerking nastreven met derde landen en in internationaal verband aangezien het merendeel van de spam uit niet EU-landen afkomstig is (m.n. Afrika en Amerika)
  • lidstaten en instanties dienen ervoor te zorgen dat zij beschikking krijgen over de informatie en statistische gegevens om goed toezicht te houden op de bestrijding van de spam en de handhaving van de daarvoor ingestelde regelgeving
 • Zelfregulering en technische maatregelen van de industrie
  • qua zelfregulering o.a. de contractuele praktijken van de providers evalueren, aanvullen; informatieverschaffing over filters aan gebruikers; de direct-marketingpraktijken aanpassen (wettige methoden voor verzameling persoonsgegevens); mogelijk gebruik van labels voor e-mails en databases teneinde te helpen bij de herkenning van bepaalde informatie
  • qua technische maatregelen o.a. de aanbieders van filtersoftware diensten en van e-maildiensten aansporen meer maatregelen te treffen en software te ontwikkelen om spam tegen te gaan (bijv. meer samenwerking; afdoende beveiliging; betere filtersystemen)
 • Bewustmakingsacties van de lidstaten, de industrie en de consumenten- en gebruikersverenigingen
  • lidstaten/instanties worden verzocht begin 2004 (indien nog niet gestart) voorlichtingscampagnes te starten en/of te ondersteunen
  • bewustmakingsproces voort te zetten via zoveel mogelijk beschikbare kanalen
  • coördineren van de verschillende voorlichtingsactiviteiten waardoor ook andere actoren erbij betrokken zullen geraken
 • Activiteiten van de Europese Commissie
  • toezicht houden in 2004 op de voortgang van het proces inzake spam-bestrijding om eind 2004 te beoordelen of aanvullende of corrigerende maatregelen nodig zijn
  • toezicht houden op de implementatie en tenuitvoerlegging van de richtlijn

  meerdere, uiteenlopende initiatieven bevorderen en ontwikkelen teneinde de aanpak en bestrijding van spam te stimuleren


Behandeling Raad

Op 8 maart 2004 heeft reeds de Raad voor telecomPDF-document verklaard ingenomen te zijn met de commissiemededeling inzake de ongevraagde commerciële communicatie en verzoekt zowel de Europese Commissie als de lidstaten te voldoen aan de maatregelen zoals voorgesteld in de mededeling.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document verslag van raad Raad Vervoer en Telecommunicatie - 6606/04
  8 maart 2004

Alle bronnen