E040143
Laatste revisie: 11-08-2010

E040143 - Mededeling: Aanmoedigen van Structurele Hervormingen, Europees industriebeleid na de uitbreidingOnderhavige mededeling COM(2004)274PDF-document is het vervolg op eerdere mededelingen van de Europese Commissie, te weten "Het industriebeleid na de uitbreiding" (december 2002) en "Enkele kernpunten inzake Europa's concurrentievermogen" (november 2003). In 2003 was de zorg geuit over een mogelijke deïndustrialisatie in Europa. Echter, de Europese industrie maakt een proces van structurele verandering door met een positief effect: middelen en banen worden verschoven naar kennisintensieve activiteiten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2002)714PDF-document, d.d. 11 december 2002

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 7 september 2004 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Economische Zaken.

De onderhavige mededeling werd geagendeerd in de commissie voor Economische Zaken op 28 september 2004 en werd vervolgens voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Aangezien het onderhavig commissievoorstel een mededeling betreft is er geen sprake van toetsing aan het subsidiairiteit en proportionaliteitsbeginsel in fiche 5.

In de eerste standpuntbepaling van de Nederlandse regering wordt gesteld dat het formuleren van industriebeleid een aangelegenheid van de nationale lidstaten is en de Europese Commissie slechts ondersteunend kan opereren. Op Europees niveau moet ervoor gezorgd worden dat de wet- en regelgeving niet schadelijk zijn voor de concurrentiekracht.

De Nederlandse regering:

 • deelt de zorg over zwakke productiviteitsgroei
 • wenst mededingingsbeleid prominenter op de agenda te plaatsen
 • vindt dat er te weinig aandacht bestaat voor de scholing en arbeidsmarkthervormingen
 • spreekt de zorg uit over ongewenste concurrentievervalsing indien teveel sturing wordt gebruikt in de sectorspecifieke aanpak. Het mag niet leiden tot oneigenlijke steun aan bedrijven

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 328[5]
  23 juni 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De uitbreiding van de Europese Unie biedt kansen op het gebied van investeringen, vaardigheden en nieuwe markten. De daarmee gepaarde gaande schaalvoordelen zullen het Europese concurrentievermogen bevorderen.

Desalniettemin kunnen meerdere punten worden genoemd waar de prestaties te wensen overlaten, zoals productiviteit, innovatie en uitgaven voor onderzoek. De Europese industrie kent een zwakke relatieve productiviteitsgroei ten opzichte van de industrie in de Verenigde Staten (VS). Gelet op de hogere budgetten voor R&D in de VS bestaat een angst voor een "brain drain", met name in de farmaceutische industrie.

Het Europese industriebeleid kan ingezet worden om de structurele veranderingen verder te begeleiden en mogelijk de hierboven genoemde tekortkomingen aan te pakken. De Europese Commissie komt met aanbevelingen voor drie soorten acties. Deze voorstellen zijn hieronder terug te vinden.

De acties die de Europese Commissie voorstelt voor een industriebeleid voor de uitgebreide Unie dat tevens het structurele veranderingsproces kan begeleiden, zijn:

 • Realiseren van een betere wetgeving en een industrievriendelijk regelgevingskader.
 • meer aandacht voor concurrentievermogen in de voorstellen en initiatieven van de Europese Commissie;
 • meer inzicht trachten te krijgen in het cumulatief effect van de regelgeving op bijvoorbeeld het sectorniveau;
 • betrekken van de lidstaten en andere Europese instellingen bij deze inspanningen
 • Beter gebruik maken van de synergieën tussen de verschillende EU-beleidssectoren die op het concurrentievermogen van de industrie van invloed zijn.
 • op kennisgebied: innovatie-, onderzoeks-, opleidings- en concurrentiebeleid
 • in de werking van de interne markt kunnen verbeteringen worden aangebracht om lacunes op te vullen en fiscale belemmeringen op te heffen
 • het cohesiebeleid (m.n. regionaal en werkgelegenheidsbeleid) kan actieve rol spelen middels stimulering van de ontwikkeling en verspreiding van kennis

duurzaam productiebeleid kan positieve bijdrage leveren aan het concurrentievermogen

de internationale dimensie van het Europees industriebeleid moet verder ontwikkeld worden om toegang van Europese bedrijven tot markten van derde landen te verbeteren en de regelgevingsaanpak van de Europese interne markt te exporteren.

 • Ontwikkeling van het Europees industriebeleid voor specifieke sectoren in overleg met de belanghebbenden

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)274
  20 april 2004
 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)704
  21 november 2003
 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2002)714
  11 december 2002

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen