E040176
Laatste revisie: 08-09-2016

E040176 - Groenboek over Publiek-Private samenwerking en het gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomstenDe Commissie presenteert in COM(2004)327PDF-document een groenboek over 'publiek-private samenwerking' (PPS) en het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Het doel van dit groenboek is een debat op gang te brengen over de toepassing van het Gemeenschapsrecht op het fenomeen PPS.

Verschillende vormen van PPS worden in het groenboek uiteengezet waarbij ook de communautaire regelgeving die hierop van toepassing is aan de orde komt. Omwille van meer rechtszekerheid en betere financiering van PPS-projecten in Europa, is het van belang om bestaande regelgeving te onderzoeken. De Commissie wil door middel van dit groenboek de lidstaten raadplegen teneinde te bezien in hoeverre de regelgeving aangepast, uitgebreid of nader toegelicht moet worden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)327PDF-document, d.d. 30 april 2004

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 12 oktober 2004 besloten het onderhavige groenboek onder de aandacht te brengen van de commissie voor Economische Zaken.

Op 23 november 2004 is het Groenboek geagendeerd in de commissie voor Economische Zaken alwaar het onderhavige Groenboek voor kennisgeving is aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Het betreft hier een groenboek waardoor een toetsing aan de subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel in fiche 6 niet van toepassing is. De Nederlandse regering verwacht wel consequenties voor de nationale regelgeving mocht Europese regelgeving op dit onderwerp vastgesteld worden.

De Nederlandse regering ziet de publicatie van dit groenboek als een positieve ontwikkeling en wil zich bij de behandeling ervan dan ook actief inzetten.

Insteek van de Nederlandse regering:

 • gelijke markttoegang
 • handhaven van flexibiliteit ten opzichte van bestaande regelgeving voor de

nationale aanbestedings- en financieringspraktijken

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 335[6]
  3 september 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

PPS is het afgelopen decennium in toenemende mate populair geworden. Eén reden voor deze populariteit is dat door middel van PPS-projecten particuliere kapitaal vrij komt voor de publieke sector. Bovendien kan de overheid in toenemende mate gebruik maken van de kennis en werkwijzen van het bedrijfsleven. Hoewel de benaming 'PPS' geen definitie kent op Gemeenschapsniveau, hebben PPS-projecten doorgaans overeenkomstige kenmerken:

 • Bij PPS gaat het over het algemeen om vormen van samenwerking tussen

  overheidsinstellingen en het bedrijfsleven.

 • PPS-projecten worden over het algemeen opgezet om infrastructuur te financieren,

  bouwen, renoveren, beheren of onderhouden of een dienst te verlenen. Hierbij gaat het met name om projecten op het gebied van vervoer, volksgezondheid, onderwijs en openbare veiligheid.

 • PPS is een samenwerkingsverband dat relatief lang duurt en dat verschillende aspecten

  van een uit te voeren project betreft.

 • Financiering komt doorgaans op rekening van de particuliere sector maar de overheid

  kan ook aan de financiering bijdragen, soms met aanzienlijke bedragen.

 • Risico's worden door beide partijen gedeeld.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)327
  30 april 2004

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen