E040225
Laatste revisie: 04-01-2006

E040225 - Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem op vrijwillige basis voor de invoer van houtNaar aanleiding van de conclusies van de Raad met betrekking tot het EU-actieplan (zie E-dossier E030155) inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT), dient de Commissie een voorstel in voor een Verordening inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 2173/2005PDF-document werd op 20 december 2005 door de Raad aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L347 d.d. 30 december 2005.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)515PDF-document, d.d. 20 juli 2004

rechtsgrondslag

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 133,

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 21 december 2004 besloten het onderhavige voorstel ter informatie aan te bieden aan de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het onderhavige voorstel voor een verordening is op 21 februari 2005 ter informatie aan de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangeboden en door de commissie voor kennisgeving aangenomen.

 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 34837/KvD
  21 december 2004

Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan het subsidiariteitsbeginsel is in fiche 5 positief aangezien de Commissie dit beschouwt als een exclusieve bevoegdheid (gezien de werking van onderhavig voorstel en de wens verstoring van de interne markt tegen te gaan). De Nederlandse regering is van mening dat de toetsing aan het proportionaliteitsbeginsel in beginsel positief is. De regering wijst in dit kader op het belang dat de Commissie in de uitwerking van deze verordening 'iedere schijn van een verplichting tot het opleggen van bepaalde sancties vermijdt'.

De Nederlandse regering kan in principe het onderhavig voorstel onderschrijven maar wenst nog wel verduidelijking met betrekking tot de praktische haalbaarheid, administratieve gevolgen en handhaafbaarheid van dit voorstel. Bovendien stelt de regering dat een dergelijk vergunningensysteem alleen toepasselijk is indien een aantal belangrijke houtproducerende landen belangstelling toont. Eventuele financiële consequenties van het voorgestelde vergunningensysteem zijn nog niet duidelijk. Het Nederlands standpunt t.a.v. de nieuwe Financiële Perspectieven (2007 - 2013) is in dit kader leidend.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 343[5]
  8 november 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Onder de naam Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) zijn sinds 2001 een aantal regionale processen gestart die zich bezig houden met het probleem van de handel in illegaal hout. Het probleem werd eerst onderkend op de G8 top in Okinawa in 2000, hetgeen leidde tot een ministeriële conferentie op Bali in september 2001. In februari 2002 heeft de Commissie besloten over te gaan tot het ontwikkelen van een EU actieplan op het gebied van FLEGT. Dit FLEGT-actieplan is in mei 2003 in de vorm van een mededeling aan de lidstaten voorgelegd. Op 13 oktober 2003 hebben de lidstaten Raadsconclusies het actieplan aangenomen waarin de Commissie is gevraagd e.e.a. verder uit te werken.

Op basis van de Raadsconclusies is de Commissie in juli 2004 met een tweetal voorstellen gekomen: 1) onderhavige concept verordening voor een Voluntary Licensing System met een bijbehorende Extended Impact Assessment en 2) een concept mandaat waarmee de Commissie onderhandelingen met de grote bossenlanden aan wil gaan. Een zogeheten Additional Legislative Options Study is nog in de maak en wordt in begin 2005 verwacht.

Het FLEGT actieplan is gericht op de bestrijding van de illegale houtkap en houthandel, belastingenontduiking en corruptie in de bosbouw sector. De kern van het actieplan bestaat uit een aantal bilaterale overeenkomsten tussen de EU en houtproducerende landen. In deze zogenaamde Voluntary Partnership Agreements komen de EU en de partnerlanden overeen het probleem van illegaal hout aan te pakken door middel van een aantal gezamenlijk overeen te komen activiteiten die het goede bestuur van de bosbouwsector in het betreffende land moeten versterken.

Onderhavig voorstel voor een verordening gaat over het instellen van een Voluntary Licensing System waarmee illegaal hout van de EU markt geweerd wordt. Dit Voluntary Licensing System betekent dat het partnerland een managementautoriteit moet instellen die exportverklaringen afgeeft waarmee de EU er van verzekerd is dat dit hout inderdaad in overeenstemming met de wetten van het land van herkomst gewonnen en verhandeld is. Met een FLEGT verklaring zal de EU-douane het hout op de EU-markt toelaten. Zonder een dergelijke verklaring zal hout uit partnerlanden geweigerd worden.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)515
  20 juli 2004
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2004)977
  20 juli 2004

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 7 juli 2005 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen ten aanzien van de wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT).


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen