E040254
Laatste revisie: 19-08-2005

E040254 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 3285/94 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landenDe WTO-overeenkomst inzake textiel- en kledingproducten (Agreement on Textile and Clothing) uit 1994 bevat een regeling voor de uitfasering van quota voor textiel- en kledingsproducten. Als gevolg van deze mondiale handelsliberalisering per 1 januari 2005 moet de EU de betreffende verordening met de kwantitatieve beperkingen wijzigen. Dit geschiedt door middel van onderhavig voorstel.

De nieuwe verordening voorziet o.a. in:

  • een regeling, voor bepaalde invoer uit China, voor controle vooraf en in een regeling van controle achteraf door de douane in verband met de toetreding van China tot de WTO;
  • een overgangsregeling voor textiel- en kledingproducten die aan het einde van 2004, dus voor het verstrijken van de ATC zijn verzonden, maar na 1 januari 2005 pas zijn vrijgegeven;
  • de handhaving van kwantitatieve beperkingen voor landen die geen lid zijn van de WTO en waarmee de EU bilaterale overeenkomsten heeft gesloten;

De onderhavige verordening is tijdens de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 13/ 14 december 2004 reeds aangenomen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)713PDF-document, d.d. 25 oktober 2004

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 8 maart 2005 op speciaal verzoek besloten het onderhavige voorstel onder de aandacht te brengen van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking.

De commissie voor Ontwikkelingssamenwerking heeft het onderhavige voorstel op 22 maart 2005 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Toetsing aan de subsidiariteit is in fiche 2 niet van toepassing omdat handelspolitiek een exclusieve Europese aangelegenheid is. Voorts is een verordening het geëigende middel om het gestelde doel te bereiken.

De Nederlandse regering was voorstander van het afschaffen van de importquota zonder dat daar overgangsregelingen of nieuwe maatregelen op volgen omdat dergelijke maatregelen de vrije handel belemmeren en onnodig administratieve lasten aan het bedrijfsleven opleggen. De onderhavige verordening kent echter toch overgangsregelingen.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 350[2]
    15 december 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In 1994 is in het Agreement on Textiles & Clothing (ATC), dat een onderdeel is van het WTO-Verdrag, afgesproken dat de quota voor textiel & kleding in 10 jaar worden uitgefaseerd. Dit betekent dat op 1 januari 2005 de laatste quota binnen de WTO worden opgeheven. De quota die de EU hanteert zijn vastgelegd in Raadsverordening 3030/93. Het huidige voorstel dient ter aanpassing van deze verordening om aan de verplichtingen uit het ATC te voldoen.

In het originele voorstel stelde de Commissie drie zaken voor:

I. quota afschaffen voor WTO leden;

II. tot 31 maart 2005 quota/vergunningstelsel handhaven voor zogenaamde zeilende partijen, d.w.z. zendingen die in 2004 zijn verstuurd, maar pas in 2005 aankomen;

III. tot 2008 monitoring van import uit China via automatische verstrekte toezichtsdocumenten. Dit stelsel zal gelden voor alle productcategorieën waar nu nog quota voor worden gehandhaafd en heeft enkel als doel om de handelsstromen te kunnen volgen na de liberalisatie op 1 januari 2005.

Onderhandelingen zijn direct van start gegaan, omdat het besluit moet worden gepubliceerd voor 1 januari 2005. In de onderhandelingen is punt III aangepast. De monitoring van import uit China via toezichtsdocumenten zal slechts tot eind 2005 worden gehandhaafd. Het stelsel van de automatische toezichtsdocumenten geldt daarmee als een overgang van het quotasysteem met vergunningen naar controle achteraf via douanegegevens. Vanaf 1 januari 2005 zal de import namelijk ook op basis van douanestatistieken gevolgd worden. Op deze manier kan eerst worden aangetoond dat controle op basis van douanegegevens werkt, voordat het vergunningenstelsel volledig wordt afgeschaft. Na 6 maanden zal er gekeken worden of het douanesysteem goed functioneert en de plicht voor toezichtsdocumenten voor import uit China voortijdig kan worden afgeschaft. Er is geen einddatum vastgesteld voor de controle op basis van douanegegevens.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)713
    25 oktober 2004

Behandeling Raad

Verordening (EG) nr. 2200/2004PDF-document is tijdens de Raad van 13 december 2004 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L374 d.d. 22 december 2004.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen