E050032
Laatste revisie: 14-09-2005

E050032 - Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1883/78 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling GarantieIn dit voorstel presenteert de Commissie een Verordening tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1883/78 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 695/2005PDF-document werd op 4 mei 2005 gepubliceerd in Pb EU L114.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)27PDF-document, d.d. 4 februari 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 5 juli 2005 besloten het onderhavige voorstel alsnog onder de aandacht te brengen van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Op 13 september 2005 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingestemd met het door de regering ingenomen standpunt.


Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan het subsidiariteitsbeginsel is in fiche 2 positief, daar het hier een exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap betreft (het markt- en prijsbeleid van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)). De regering oordeelt echter dat t.a.v. proportionaliteit, de toetsing van onderhavig voorstel twijfelachtig is. Op grond van het ingezette hervormingsbeleid van het GLB, moet, volgens de regering, terughoudend worden opgetreden als het gaat om het intensiveren van marktsteun.

De Nederlandse regering kan niet instemmen met onderhavig voorstel zoals die door de Commissie is gepresenteerd. De regering is van mening dat de Europese Unie terughoudend moet zijn met de intensivering van marktsteun, m.n. gezien het feit dat de hoge rente van Hongarije voortvloeit uit eigen beleid maar ook gezien de ingezette hervorming van het GLB. Aangezien er een maximumplafond is ingesteld t.a.v. de landbouwbegroting is het wenselijk dat budgettaire consequenties zo beperkt mogelijk blijven. Bovendien is de gemaakte kostenraming van de Commissie voor begrotingsjaren 2006 en 2007 hoogst onzeker, zo stelt de regering.

 • bnc-fiche
  Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 365[2]
  24 maart 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In de Unie is op dit moment sprake van overproductie van graan, met name in de nieuwe lidstaten in centraal Europa. Door de gestegen productie wordt veel graan voor interventie aangeboden, aangezien de productprijzen onder de Communautair vastgestelde interventieprijzen zakken. De nationale overheid is verplicht de voor interventie aangeboden hoeveelheden op te kopen. Sinds november 2004 bedragen de aangeboden hoeveelheden graan voor interventie in de EU zo'n 3,45 miljoen ton. Een aantal Oosteuropese landen, met Hongarije voorop, ziet zich voor afzet en (interventie)capaciteitsproblemen gesteld.

De landen met de grote interventievoorraden graan worden nu ook geconfronteerd met additionele nationale financiële lasten. Ten behoeve van de aankoop lenen de lidstaten namelijk de benodigde middelen tegen de geldende nationale rentevoeten. De Gemeenschap compenseert deze rentelasten door middel van een uniforme rentevoet. De uniforme rentevoet wordt jaarlijks vastgesteld. Hongarije, dat grote interventies moet financieren en kampt met een zeer hoge rente, heeft bij de Commissie een verzoek ingediend voor compensatie van de extra rentekosten. De Commissie wil deze compensatie bieden door aanpassing van verordening (EG) 1883/78, die het mogelijk maakt om lidstaten financiële compensatie te verlenen bij een (nationaal) betaalde rente die meer dan twee maal zo hoog is als de uniforme rente. De verordening was begin jaren '90 voor het laatst van kracht.

De uniforme rente voor het begrotingsjaar 2005 bedraagt 2,2%. Gegeven de mogelijkheid voor compensatie die Verordening (EG) 1883/78 biedt, komen landen met een rente van boven de 4,4% in aanmerking voor financiële compensatie. De rente in Hongarije bedraagt bijna 12%. De Commissie stelt voor om voor de begrotingsjaren 2005, 2006 en 2007 lidstaten compensatie te bieden die een rente hebben die tweemaal zo hoog is als de uniforme rente. Jaarlijks zou deze compensatie dan € 18,3 miljoen bedragen. Hiervan zou dan € 16,9 miljoen ten goede van Hongarije komen.

 • PDF-document commissievoorstel
  Europese Commissie - COM(2005)27
  4 februari 2005

Behandeling Raad

Tijdens de Raad op 26 april 2005 is het voorstel voor de verordening met gekwalificeerde meerderheid aangenomen. Zweden en Italië hebben tegen gestemd en het Verenigd Koninkrijk heeft zich van stemming onthouden.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document verslag van raad
  Raad Landbouw en Visserij - 8219/05
  26 april 2005

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via