E050062
Laatste revisie: 20-04-2006

E050062 - Mededeling over het 10-jarig bestaan van Euro-Mediterraan partnerschapIn november 1995 werd het Euro-Mediteraan Partnerschap (EMP) in het leven geroepen. Dit partnerschap bestaat in 2005 (the Year of the Mediterranean) tien jaar. In dit voorstel presenteert de Europese Commissie het werkprogramma voor het EMP voor de komende vijf jaar. Het nieuwe actieplan zal in november 2005 worden vastgesteld.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)139Word-document, d.d. 12 april 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 5 juli 2005 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en Buitenlandse Zaken.

De commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en Buitenlandse Zaken hebben de onderhavige mededeling op 18 oktober 2005 voor kennisgeving aangenomen. Desgewenst wordt op deze mededeling teruggekomen in de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken of het Europadebat van november 2005.

 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties;Commissie voor Buitenlandse Zaken - 35731/J/LA
  18 oktober 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35534/KvD
  5 juli 2005

Behandeling Tweede Kamer

Op 13 december 2005 heeft de minister van Buitenlandse Zaken het verslag gestuurd van de topontmoeting ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Euromediterrane Partnerschap op 27 en 28 november 2005 te Barcelona.

 • verslag DPZ-413/05 Ministerie van Buitenlandse Zaken - 21.501-02, nr. 658
  14 december 2005

Standpunt Nederlandse regering

In fiche één wordt geen toetsing aan het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel uitgevoerd aangezien het voorstel voor het werkprogramma is weergegeven in een mededeling.

De Nederlandse regering geeft aan de voorstellen en met name de daarbij gehanteerde prioritering te steunen. De regering is tevens van mening dat meer input in de EMP wenselijk is voor een succesvol partnerschap.

Het fiche is aan de Staten-generaal aangeboden (3 juni '05) nadat de ministeriële conferentie (30-31 mei '05) ter bespreking van o.a. onderhavig document reeds had plaatsgevonden.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 380[1]
  3 juni 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In het voorstel van de Europese Commissie worden de volgende (ontleend aan het BNC-fiche) concrete actiepunten genoemd:

Mensenrechten en Democratisering

 • 1. 
  Organisatie van een Mensenrechtenconferentie waar de basis wordt gelegd voor verdere samenwerking in het kader van het Barcelonaproces en het Europees Nabuurschapsbeleid.
 • 2. 
  Oprichting van een faciliteit ter bevordering van de democratie, gefinancierd uit het Europees Nabuurschap en Partnerschap Instrument, ter ondersteuning van politieke hervormingen en democratisering in de regio.

Duurzame economische ontwikkeling en hervormingen

 • 1. 
  Op basis van het kaderprotocol Diensten dat tijdens de Euromed Handelsministeriële 2004 is aangenomen, starten van de onderhandelingen met de Mediterrane partners over de liberalisering van de dienstensectoren met als doel dit voor 2010 af te ronden.
 • 2. 
  Overeenkomen van een roadmap voor de handelsliberalisering in landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en visserijgoederen met als doel dit voor 2010 af te ronden. Dit moet worden gecombineerd met een regionaal samenwerkingsprogramma voor plattelandsontwikkeling.
 • 3. 
  Continuering van de harmonisering van technische regelgeving ten behoeve van handelsfacilitatie.
 • 4. 
  Overeenkomen van een roadmap voor het creëren van een vrijhandelszone in 2010, inclusief vrijhandel in diensten en de liberalisering van landbouw- en visserijgoederen, gebaseerd op de bestaande bilaterale en regionale vrijhandelsverdragen en het Pan-Euromediterrane protocol voor oorsprongsregels.
 • 5. 
  Bevorderen van gezond macro-economisch beleid door het voeren van een economische dialoog in het kader van de associatieakkoorden, Europees Nabuurschapsbeleid en de Ministeriele Conferentie die gepland staat voor Juni 2005 in Rabat.
 • 6. 
  Onderzoeken van de mogelijkheid om de Euro-Mediterrane Faciliteit voor Investeringen en Partnerschap (FEMIP) van de Europese Investeringsbank om te vormen tot een Euro-Mediterrane Ontwikkelingsbank op basis van een evaluatie van de Commissie.
 • 7. 
  Versterken van de samenwerking op het gebied van transport door het houden van een ministeriële conferentie op het gebied van transport in 2005.
 • 8. 
  De geleidelijke oprichting van een Euro-Mediterrane energiemarkt door toenemende integratie van de elektriciteitsmarkten van de Maghreb-landen met de energiemarkt van de EU, de integratie van de gasmarkten in de Mashrek-regio en de aanleg van de Medgaz en Arab Gas Pipeline.
 • 9. 
  Overeenkomen van een tijdspad voor de aanname van maatregelen tegen de vervuiling van de Middellands Zee.

Onderwijs

 • 1. 
  Start van een dialoog met Mediterrane partners over het verbeteren van de bilaterale EU-samenwerking in de onderwijssector en verhoging van de financiële middelen voor de ondersteuning van onderwijs met 50%.
 • 2. 
  Verbeteren van de mobiliteitsprogramma's voor studenten uit Mediterrane landen door beurzen te beschikking te stellen.

Ook op de overige gebieden heeft de Commissie een reeks nieuwe voorstellen gedaan:

 • 1. 
  Midden-Oosten vredeproces: continueren van het bevorderen van samenwerking tussen Israël en haar buren in aanvulling op het politieke proces in het kader van het Kwartet (VN, EU, VS en Russische Federatie).
 • 2. 
  Starten van onderhandelingen over een gedragscode voor de strijd tegen terrorisme, inclusief de strijd tegen financiering van terrorisme, met als doel in 2007 daarover een akkoord te bereiken.
 • 3. 
  De Commissie verwelkomt het initiatief om in 2005 een workshop te organiseren over de samenwerking op het gebied van de non-proliferatie van massavernietigingswapens.
 • 4. 
  Onderzoeken van mogelijkheden om de EVDB-samenwerking met de Mediterrane landen te versterken.

5.Organisatie van een bijeenkomst van ministers belast met Justitie en Binnenlandse Zaken, waar afspraken moeten worden gemaakt over intensivering van de samenwerking op het gebied van justitie, veiligheid en vrijheid, inclusief migratie en sociale integratie.

 • 6. 
  Ontwikkelen van een regionale strategie voor de bestrijding van racisme, xenofobie en intolerantie in het kader van de bestaande instrumenten, zoals de Anna Lindh Stichting.
 • 7. 
  Organisatie van een conferentie voor overheden en maatschappelijke organisaties ter versterking van de rol van het maatschappelijk middenveld en sociale partners.
 • 8. 
  Oprichting van een netwerk van vrouwelijke leiders uit het bedrijfsleven, kunstwereld, politiek en maatschappelijk leven.

 • Word-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)139
  12 april 2005
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)482
  12 april 2005

Behandeling Raad

Op 30-31 mei 2005 heeft de 7e Euro-Mediterrane Ministeriële conferentie plaatsgevonden in Luxemburg. In de conclusies van deze conferentie zijn tevens prioriteiten voor de toekomst opgenomen, op de volgende terreinen: Vrede, veiligheid, stabiliteit, goed bestuur en democratie (o.a. promoten van de rol van vrouwen in de samenleving; non-proliferatie van de massavernietigingswapens; terrorismebestrijding); Duurzame economische ontwikkeling en hervorming (o.a. Euromed vrijhandelszone in 2010; nieuwe methodologie (conform Europees regionaal beleid) voor samenwerking; een stabiel macro-economisch milieu; verder ontwikkelen van de Euromediterrane faciliteit voor investeringen in samenwerking met de Europese investeringsbank; ontwikkeling van een Euromediterraan transport netwerk; realiseren van een Euromediterrane energiemarkt; ontwikkelen van een mediterrane strategie voor duurzame ontwikkeling; samenwerking op terrein van informatie en communicatietechnologie; versterken van de industriële samenwerking); Onderwijs en Sociaal-economische uitwisseling (o.a. verbeteren van de kwaliteit relevantie en effectiviteit van het onderwijs; mobiliteit in het hoger onderwijs verbeteren door Euromediterrane erkenning van diploma's; betrekken van de "civil society"; versterkte dialoog over cultuur; betrokkenheid van lokale en regionale overheden vergroten; het EMP meer zichtbaar maken); Justitie, veiligheid, migratie en sociale integratie (o.a. ontwikkelen van nieuwe programma's voor hervorming van en samenwerking tussen justitiële autoriteiten; ontwikkelen van een gemeenschappelijke migratiestrategie; samenwerking om de oorzaken van illegale migratie aan te pakken alsook de negatieve effecten)

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • [en]PDF-document raadsdocument Euro-Meditterane conferentie ministers buitenlandse zaken - EURO-MED 1/05
  1 juni 2005
 • [en]Word-document verklaring Euro-Meditterane conferentie ministers buitenlandse zaken - The Barcelona Declaration
  27 november 1995

Behandeling Europees Parlement

Het verslagPDF-document van de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement inzake een terugblik op het Barcelona-proces is op 27 oktober 2005 aangenomen tijdens de plenaire vergadering.

 • standpunt EP Europees Parlement - P6_TA(2005)0412
  27 oktober 2005
  www.europarl.europa.eu/...
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A6-0280/2005
  30 september 2005

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 21 november 2005 heeft Amnesty International een rapport uitgebracht ten behoeve van de bijeenkomst van de Euromeditterane Partnerschap in november 2005.


Alle bronnen