E060197
Laatste revisie: 10-08-2010

E060197 - Mededeling: EU-China: Hechtere partners, groeiende verantwoordelijkheden plus werkdocument betreffende het handels- en investeringsbeleid van de EU ten aanzien van China: Concurrentie en partnerschapCOM(2006)631PDF-document betreft een mededeling van de Europese Commissie over de relatie van de EU met China. De EU en China hebben sinds 2003 een strategisch partnerschap. De Europese Commissie doet in de voorliggende mededeling aanbevelingen om de coördinatie en samenhang van Europees beleid in een versterkte band met China te verbeteren. Samenwerking tussen de EU en China zou resultaatgericht moeten zijn met duurzame ontwikkeling als doelstelling. De samenwerking zou vorm kunnen krijgen in de uitwisseling van kennis en ervaring, de uitwisseling van personen en de versterking van dialoog. Deze instrumenten zouden worden toegepast op de volgende beleidsterreinen: mensenrechten, energievoorziening, milieu, werkgelegenheid, handel, migratie, toerisme, onderwijs, wetenschap en technologie en ontwikkelingssamenwerking voor onder andere Afrika. De Europese Commissie stelt dat zij in de relatie met China openheid en gelijke voorwaarden voor markttoegang zal eisen, conform verplichtingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Op het gebied van defensie zal de EU bij China aandringen op transparantie in haar defensie-uitgaven en de eerbiediging van internationale nonproliferatie-afspraken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)631PDF-document, d.d. 24 oktober 2006

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties besloot tijdens de vergadering op 6 februari 2007 alsnog de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissies voor Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Tijdens de vergadering op 6 maart 2007 besloten de commissies voor Economische Zaken en

Ontwikkelingssamenwerking zich aan te sluiten bij het oordeel van de regering. Dit

wordt schriftelijk aan de regering medegedeeld. Onderhavige mededeling wordt verder

voor kennisgeving aangenomen. Aan de beide vaste commissies zal de suggestie worden

voorgelegd de begrotingsbehandeling(en) mede te plaatsen in het licht van de snel

veranderende relatie tussen Nederland, de Europese Unie en China.

 • brief Commissie EZ;commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 137644U
  19 maart 2007
 • korte aantekening Commissie EZ;commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 37230/N/LA
  6 maart 2007
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 37146/KvD
  7 februari 2007

Standpunt Nederlandse regering

In fiche drie oordeelt de regering positief over de subsidiariteit en proportionaliteit van de voorliggende mededeling. De regering stelt dat meer coördinatie en coherentie in Europees beleid richting China van toegevoegde waarde is. Een mededeling is volgens de regering het geëigende middel om meer coördinatie en coherentie te realiseren. De regering staat positief tegenover de voorgestelde aanpak van de Europese Commissie, die aansluit op het Nederlandse beleid. Voor de regering is het van belang dat de voorgenomen maatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. De regering kent prioriteit toe aan de beleidsgebieden mensenrechten, energievoorzieningszekerheid, klimaatverandering en milieubescherming. In het bijzonder is de regering tevreden dat een structurele dialoog gestart wordt met betrekking tot de ontwikkeling van Afrika.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 481[3]
  27 december 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Commissie signaleert de volgende uitdagingen en beleidsdoelstellingen voor China:

 • China staat voor belangrijke uitdagingen (economische ongelijkheden, behoefte aan grondstoffen) die ook op buitenlandspolitiek terrein belangrijke invloed hebben.
 • China's regionale en mondiale beleid staat mede in het teken van binnenlandspolitieke vereisten: de noodzaak van een veilige, vreedzame omgeving voor economische groei.
 • Internationaal engagement is er vooral voor specifieke (eigen) doelstellingen, zoals het zekerstellen van grondstoffen.
 • China wil internationaal respect en erkenning (Olympische Spelen 2008, Wereldtentoonstelling 2010).
 • China's eigen beschrijving van buitenlands beleid, zoals bijvoorbeeld strikte non-interferentie, is steeds minder van toepassing en China erkent dat; zie ook toenemende diplomatieke inspanningen.
 • De EU en China delen de doelstelling van een effectief multilateraal stelsel, maar waarden blijven uiteenlopen. Wel bestaat de verwachting dat de EU en China bij verdere ontwikkeling van het beleid steeds meer met elkaar rekening gaan houden.

De Commissie doet de volgende voorstellen met betrekking tot het te volgen EU-beleid:

 • De EU dient het interne politieke en economische hervormingsproces in China te blijven steunen, met het oog op een sterk en stabiel China dat fundamentele mensenrechten respecteert, minderheden beschermt en rule of law garandeert. EU en China moeten samenwerken met het oog op vrede en stabiliteit.
 • Voorstellen voor samenwerking liggen op vijf thema's:
 • maatschappelijke transitie
 • duurzame ontwikkeling
 • handel en economie
 • versterking bilaterale samenwerking
 • internationale en regionale samenwerking
 • Wat de structuur zelf betreft wordt verwezen naar:
 • de bestaande jaarlijkse EU-China Top;
 • de recent overeengekomen strategische dialoog op niveau vice-minister BZ; deze is een essentieel mechanisme voor bespreking van regionale en geopolitieke

onderwerpen;

 • sectorale dialogen op ministerieel, hoogambtelijk en technisch niveau, formeel

en informeel.

Daarnaast wordt voorgesteld een nieuw onafhankelijk EU-China forum (academici, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven) op te richten dat beleidsinput moet leveren.

 • Wat betreft de structurering van de EU-China relatie zal worden bekeken of en zo ja hoe bestaande dialogen moeten worden gestroomlijnd, verbeterd of geïntensiveerd. Van belang is daarbij focus aan te brengen in de samenwerking EU-China, alsook regelmatige monitoring van de voortgang.
 • In het werkdocument inzake handel en investeringen worden de uitdagingen uiteengezet op economisch gebied, voortvloeiend uit het aanzienlijk toegenomen handelsbelangen tussen de EU en China. Opgeroepen wordt tot reciprociteit in het streven van een open economische samenwerking, inclusief markthervormingen. Kernbegrippen zijn: naleving door China van de WTO-verplichtingen, het creëren van een level playing field, bescherming van intellectuele eigendomsrechten, verbetering markttoegang en voorkomen/afschaffen van non-tariffaire belemmeringen

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)631
  24 oktober 2006
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - COM(2006)632
  24 oktober 2006

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen