E060201
Laatste revisie: 10-08-2010

E060201 - Mededeling: Betere regelgeving in de Europese Unie: een strategische evaluatieCOM(2006)689PDF-document betreft een strategische evaluatie van de Europese Commissie over betere regelgeving. Het doel van het initiatief voor betere regelgeving is de baten van regels te maximaliseren en de kosten (met name administratieve lasten) te minimaliseren. Om het doel te bereiken heeft de Europese Commissie voor de periode 2005-2008 een programma gelanceerd om bestaande wetgeving te vereenvoudigen (zie dossier E060004). Volgens de Europese Commissie is een deel van het programma uitgevoerd. De Europese Commissie beoogt de komende periode het vereenvoudigingsproces door te zetten. 


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)689PDF-document, d.d. 14 november 2006

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties besloot tijdens de vergadering op 6 februari 2007 alsnog de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissies voor Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat.

Tijdens de gezamenlijke vergadering op 6 maart 2007 hebben de commissies voor Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat het onderhavige dossier voor kennisgeving aangenomen.

 • korte aantekening Commissie EZ;Commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat - 37226/N/LA
  6 maart 2007
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 37146/KvD
  7 februari 2007

Behandeling Tweede Kamer

Op 12 januari 2007 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een stafnotitie opgesteld ten behoeve van de behandeling van onderhavig voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

In fiche één oordeelt de regering positief over de subsidiariteit en proportionaliteit van de voorliggende mededeling. De regering stelt dat het aanpakken van de regeldruk en administratieve lasten niet effectief op nationaal niveau plaats kan vinden zonder initiatieven op Europees niveau. De regering vindt de mededeling proportioneel omdat het in de eerste plaats de voortzetting van bestaand vereenvoudigingsbeleid voorstelt. De regering vindt de doelstelling om administratieve lasten te verminderen met 25% in 2012 ambitieus maar realistisch. Volgens de regering is de oprichting van een Impact Assessment Board onomstreden in de Raad. De regering geeft aan dat de Impact Assessment Board niet volledig onafhankelijk van de Europese Commissie zal functioneren, net als de Nederlandse Actal (iets waar het Europees Parlement om gevraagd heeft), maar dat de IAB mogelijk wel dezelfde rol kan vervullen.

De regering geeft aan dat de voortgang op Europees niveau niet af moeten hangen van de voortgang op nationaal niveau. De regering stelt tevreden te zijn met het initiatief van de Europese Commissie en steunt dan ook de voorstellen die gedaan worden. Wat de regering opvalt is dat de mededeling niet duidelijk maakt óf en in welke mate de getroffen maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan een administratieve lastenverlichting voor bedrijven. De regering zou graag meer zelfreflectie zien van de Europese Commissie welke zaken vast moeten worden gelegd in regelgeving en welke niet. Ten slotte zou de regering willen dat lidstaten, decentrale overheden en belanghebbenden worden geraadpleegd om prioriteiten te identificeren.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 482[1]
  27 december 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Strategische evaluatie

De Commissie heeft in juni 2002 voor het eerst een pakket mededelingen gepresenteerd over een systematische aanpak van de kwaliteit van regelgeving op EU-niveau. Deze aanpak richt zich ook op een vermindering van de regeldruk en sluit daarmee goed aan op de Nederlanse aanpak terzake. De aanpak werd in maart 2005 door de Commissie nieuw leven ingeblazen met een mededeling waarin ook expliciet de koppeling werd gelegd met het streven naar meer banen en economische groei. De huidige strategische evaluatie zet deze lijn voort. Dit document vat samen wat in de drie onderliggende documenten over Simplificatie, Administratieve Lasten (AL) en Impact Assessment wordt vermeld. Naast een uiteenzetting over wat de Commissie zelf op de diverse fronten heeft gedaan en nog van plan is, wordt in de documenten ook ingegaan op wat de lidstaten volgens de Commissie zouden moeten doen op het gebied van AL en simplificatie.

Administratieve lasten

Eind 2005 heeft de Commissie een methode ontwikkeld voor het meten van AL, gebaseerd op de Nederlandse methodiek. Als vervolg hierop geeft onderliggend werkdocument aan hoe de Commissie het meten en reduceren van Europese AL wil aanpakken. De Commissie zet in op een reductiedoelstelling van 25% tot 2012. Het is een gezamenlijke doelstelling, die geldt voor zowel Europese als nationale regels. De Commissie zal zich primair buigen over de Europese regels, maar verlangt van de lidstaten dat zij de AL uit zuiver nationale regels onder de loep nemen. De voortgang daarbij wordt door de Commissie gevolgd via de nationale hervormingprogramma's in het kader van het Lissabonproces. Belangrijke aspecten in het document zijn dat er niet wordt ingezet op een integrale nulmeting van en reductieprogramma's voor alle Europese AL, maar dat er wordt gefocust op prioritaire sectoren met veel AL en reductiepotentieel. De Commissie zal de meting van de lasten van Europese regels op zich nemen en verwacht daarbij hulp vanuit de lidstaten, als dat nodig blijkt. lidstaten dienen zich in te spannen om nationale AL aan te pakken. Het is nog niet precies duidelijk welke aanbevelingen de Commissie voor het nationale niveau zal doen.

Simplificatie

Het voortgangsrapport is een lang document met in de bijlagen lijsten van vereenvoudigde of nog te vereenvoudigen regelgeving. Hoofdboodschap is dat het vereenvoudigen van Europese wetgeving goed op stoom is. Het sinds dit jaar opnemen van een aparte paragraaf in het werkprogramma van de Commissie over de vereenvoudiging van bestaande regelgeving wordt als belangrijke mijlpaal en bewijs van de inbedding van deze aanpak gepresenteerd. Daarnaast worden veel voorbeelden en getallen over reeds vereenvoudigde en nog te vereenvoudigen communautaire maatregelen aangehaald om aan te tonen dat deze in 2003 gestarte aanpak prima en vrijwel volgens plan loopt. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van de lidstaten, die meer zouden moeten bijdragen aan het verminderen van de regeldruk door geen nationale bepalingen toe te voegen bij de implementatie van Europese regelgeving (nationale koppen) en door nationale simplificatieprogramma's te maken, en wordt ingegaan op de Raad en het Europees Parlement die een versnelde behandelmethode van vereenvoudigingsvoorstellen van de Commissie ( fast track ) zouden moeten invoeren. Voor dat laatste zijn de afgelopen jaren diverse ideeën besproken zoals de mogelijkheid dat Raad en Europees Parlement op een case-by-case basis afspreken om te proberen in één lezing tot overeenstemming te komen, te werken met verkorte termijnen, of af te zien van het toevoegen van aanvullende bepalingen. Hierover is echter nog geen overeenstemming in zicht.

Impact Assessment Board

Dit document is feitelijk een memo van de Commissievoorzitter aan de leden van de Commissie waarin de oprichting wordt aangekondigd van een Impact Assessment Board . De Board heeft als taak het bewaken van de kwaliteit van de impact assessments die de Commissie sinds 2003 maakt bij voorgenomen regelgeving, en het adviseren over de methodiek rondom impact assessments. De Board zal bestaan uit enkele directeuren van Commissiediensten die samen de drie pijlers van duurzame ontwikkelen afdekken, en wordt geleid door de plv. Secretaris-generaal van de Commissie. De Board is daarmee geen werkelijke onafhankelijke waakhond zoals het Nederlandse Actal (daar hadden o.a. enkele Nederlandse leden van het Europees Parlement om gevraagd), maar kan functioneel hetzelfde effect hebben. De Board kan geen 'slechte' wetsvoorstellen tegenhouden, maar haar adviezen worden binnen de Commissie wel verspreid en liggen ook voor aan het College van Commissarissen bij de besluitvorming over het wetsvoorstel. De adviezen worden echter niet openbaar, en komen dus niet ter kennis aan Raad en Europees Parlement.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)689
  14 november 2006
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - COM(2006)690
  14 november 2006
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - COM(2006)691
  14 november 2006

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 4 september 2007 nam het Europees Parlement een resolutie aan met betrekking tot de strategie voor vereenvoudiging van regelgeving.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen