E070128e
Laatste revisie: 09-08-2010

E070128e - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 715/2009PDF-document werd op 25 juni 2009 in tweede lezing goedgekeurd door de Raad en gepubliceerd in Pb EU L211 d.d. 14 augustus 2009. Op 1 september 2009 publiceerde de Europese Commissie een rectificatiePDF-document waarin wordt vermeld dat de verordening van toepassing is vanaf 3 maart 2011 .


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2007)532PDF-document, d.d. 19 september 2007

rechtsgrondslag

EG-Verdrag artikel 95

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets

Onderhavig voorstel maakt deel uit van de lijst van 24 voorstellen, die door de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets aan een toetsing worden onderworpen. Op 20 oktober 2007 heeft de TCS het initiatief, voorzien van een doorverwijzing, onder de aandacht gebracht van de vakcommissies van Eerste en Tweede Kamer ter eigenstandige behandeling.

Oproep

Het parlement, i.c. de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS), nodigt iedereen uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen. Kan het beter in Nederland geregeld worden? Willen we wel een Europese aanpak, maar gaat het voorstel te ver voor Nederland? Wat zijn de consequenties? Indien u binnen zes weken na publicatie van het voorstel door de Europese Commissie uw oordeel kenbaar maakt, dan kan uw reactie worden betrokken bij het advies van de TCS aan beide Kamers. Gebruik daarvoor de reactieknop in het linker menu (een bestandje kunt u mailen naar europapoort@eerstekamer.nl).

Ook in een later stadium kan een meer inhoudelijke reactie ter kennisname van de vakcommissies worden gebracht en worden meegenomen in de dialoog tussen regering en parlement over het verloop van de onderhandelingen in Brussel. Uw reactie kan - tenzij men aangeeft daar bezwaar tegen te hebben - als 'commentaar derden' in de relevante dossiers worden geplaatst.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie besprak op 6 november 2007 de brief van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets en zag geen verdere aanleiding het voorstel in procedure te nemen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 21 februari 2008 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een stafnotitie opgesteld ten behoeve van de behandeling van onderhavig voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 578[7]
    25 oktober 2007

Samenvatting voorstel Europese Commissie


Behandeling Raad

Verordening (EG) nr. 715/2009PDF-document werd op 25 juni 2009 in tweede lezing goedgekeurd door de Raad en gepubliceerd in Pb EU L211 d.d. 14 augustus 2009. Op 1 september 2009 publiceerde de Europese Commissie een rectificatiePDF-document waarin wordt vermeld dat de verordening van toepassing is vanaf 3 maart 2011 .

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement nam op 9 juli 2008 een wetgevingsresolutie aan t.a.v. onderhavig voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen