E090047
Laatste revisie: 04-08-2010

E090047 - Mededeling "Aanpak van de crisis in de Europese automobielindustrie"Op 25 februari jl. heeft de Commissie haar mededeling "Responding to the crisis in the European automotive industry" gepubliceerd. De belangrijkste punten in de mededeling zijn:

 • Primaire verantwoordelijkheid voor de aanpak van de crisis en van structurele problemen ligt bij de industrie zelf;
 • Europees Economisch Herstelplan als kader voor nationale maatregelen; Interne markt beginselen en staatssteunregels zijn belangrijke voorwaarden voor economisch herstel en bieden ruime mogelijkheden voor lidstaten om maatregelen te nemen;
 • Het regelgevingskader Cars 21 is belangrijk uitgangspunt;
 • Verbeteren van de toegang tot financiering met onder meer rol Europese Investeringsbank (EIB) en verwijzing naar tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun;
 • Investeringen in 'groene' technologie zijn vereist; EIB en het Zevende kaderprogramma voor onderzoek zullen deze investeringen ondersteunen. Zo zal de EIB meer kredietgaranties verstrekken in toekomstige technologieën, met name 'groene' auto's.
 • Stimulering vraag, met name sloopregelingen (Commissie stelt richtsnoeren voor, waarin ze wijst op de naleving van de regels van de interne markt en non-discriminatie);
 • Eerlijke concurrentie in open wereldwijde markten is en blijft

      noodzakelijk;

 • Behoud vaardigheid, werkgelegenheid en minimaliseren sociale kosten.

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)104PDF-document, d.d. 25 februari 2009

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 7 april 2009 besloot de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties dat zij onderhavige mededeling onder de aandacht wilde brengen van de commissie voor Economische Zaken (EZ).

De commissie EZ heeft onderhavig mededeling op 21 april 2009 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 841
  31 maart 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 25 februari jl. heeft de Commissie haar mededeling "Responding to the crisis in the European automotive industry" gepubliceerd. De belangrijkste punten in de mededeling zijn:

 • Primaire verantwoordelijkheid voor de aanpak van de crisis en van structurele problemen ligt bij de industrie zelf;
 • Europees Economisch Herstelplan als kader voor nationale maatregelen; Interne markt beginselen en staatssteunregels zijn belangrijke voorwaarden voor economisch herstel en bieden ruime mogelijkheden voor lidstaten om maatregelen te nemen;
 • Het regelgevingskader Cars 21 is belangrijk uitgangspunt;
 • Verbeteren van de toegang tot financiering met onder meer rol Europese Investeringsbank (EIB) en verwijzing naar tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun;
 • Investeringen in 'groene' technologie zijn vereist; EIB en het Zevende kaderprogramma voor onderzoek zullen deze investeringen ondersteunen. Zo zal de EIB meer kredietgaranties verstrekken in toekomstige technologieën, met name 'groene' auto's.
 • Stimulering vraag, met name sloopregelingen (Commissie stelt richtsnoeren voor, waarin ze wijst op de naleving van de regels van de interne markt en non-discriminatie);
 • Eerlijke concurrentie in open wereldwijde markten is en blijft

noodzakelijk;

 • Behoud vaardigheid, werkgelegenheid en minimaliseren sociale kosten.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)104
  25 februari 2009

Behandeling Raad

Tijdens de Raad Concurrentievermogen op 5 en 6 maart 2009 werden enkele conclusies aangenomen ten aanzien van onderhavige mededeling. Zo wordt de Europese Commissie eventuele nieuwe wetgevingsinitiatieven grondig te beoordelen in het licht van die beginselen en onnodige administratieve lasten voor bedrijven te voorkomen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document conclusies Raad concurrentievermogen - 7216/09
  5 april 2009

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen