E090069
Laatste revisie: 17-06-2009

E090069 - Mededeling ter begeleiding van Aanbeveling van de Commissie ter aanvulling van Aanbeveling 2004/913/EG en Aanbeveling 2005/162/EG met betrekking tot de regeling voor de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, en Aanbeveling van de Commissie over het beloningsbeleid in de financiële-dienstensector.
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)211PDF-document, d.d. 30 april 2009

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) besloot op 16 juni 2009 dat zij onderhavige mededeling onder de aandacht wenst te brengen van de commissie voor Financiën.

Onderhavige mededeling werd tijdens de vergadering van de commissie voor Financiën op 23 juni 2009 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Nederland verwelkomt de mededeling en de aanbevelingen van de Commissie en onderschrijft deze in algemene zin. Beide aanbevelingen passen in de huidige internationale belangstelling waar dit onderwerp meer en meer relevant wordt geacht en sluiten aan bij de aanbevelingen die onlangs internationaal door de Financial Stability Board zijn gedaan. Ook passen de aanbevelingen in algemene zin bij de Nederlandse visie op het beloningsbeleid (met een comply or explain-karakter). Een aanbeveling van de kant van de Europese Commissie is voor Nederland wenselijk om een level playing field in Europa te bewerkstelligen. De vormgeving en maatvoering van de door de Commissie aangekondigde uitbreiding van de monitoringsmechanismen vergen de aandacht.

Beide aanbevelingen noemen een aantal elementen die in topbeloningen/beloningssystemen van financiële instellingen en beursgenoteerde ondernemingen terug zouden moeten komen, zoals de koppeling tussen prestatie en beloning (geen pay for failure) en het genereren van de juiste prikkels, door meer de focus te leggen op de lange termijn prestatie van financiële instellingen en beursgenoteerde ondernemingen. Dit is naar het oordeel van Nederland een goede zaak.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 875
  8 juni 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De financiële crisis heeft zwaktes blootgelegd in de manier waarop financiële markten worden gereguleerd en gesuperviseerd, De Commissie is bezig met een verreikende hervorming om de lessen uit de crisis toe te passen, het beloningsbeleid wordt hierbij eveneens meegenomen. Op dit gebied heeft de Commissie een mededeling en twee aanbevelingen gepubliceerd die een eerste fase vormen in de strategie van de Commissie om deze kwestie aan te pakken.

De aanbeveling over het beloningsbeleid in de financiële sector is van toepassing op alle ondernemingen binnen deze financiële sector, ongeacht of ze beursgenoteerd zijn of niet. De aanbeveling geldt voor alle categorieën van medewerkers van wie de beroepsactiviteiten het risicoprofiel van de financiële onderneming beïnvloeden. De aanbeveling is gericht op de beloningsstructuur, de opzet en uitvoering van het beloningsbeleid, de openbaarmaking van het beloningsbeleid aan de belanghebbenden en het bedrijfseconomisch toezicht en strekt ertoe verkeerde prikkels verbonden aan het beloningsbeleid en buitensporige risico's bij financiële instellingen aan te pakken.

De aanbeveling over beloningen van bestuurders bij beursgenoteerde ondernemingen is een aanpassing van de bestaande aanbevelingen van de Commissie betreffende de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (2004/913/EG) en betreffende de rol van niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders/commissarissen en de comités van de raad van bestuur/raad van commissarissen (2005/162/EG). De bestaande aanbevelingen uit 2004 en 2005 richtten zich op prestatiebeloning via openbaarmaking van het beloningsbeleid. In aanvulling daarop richt de aangepaste aanbeveling zich ook op het koppelen van beloningen aan lange termijn doelstellingen op basis van best practices voor de opzet van een adequaat beloningsbeleid. Centraal hierin staan bepaalde aspecten van de structuur van de bestuurdersbeloning, het beheer van de bestuurdersbeloning, inclusief toezicht door de aandeelhouders, en de werking en samenstelling van de remuneratiecommissie.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)211
  30 april 2009
 • PDF-document aanbeveling Europese Commissie - C(2009)3177
  30 april 2009
 • [en]PDF-document aanbeveling Europese Commissie - C(2009)3159
  30 april 2009

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen