E090087
Laatste revisie: 11-05-2012

E090087 - Voorstel voor een richtlijn tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)410PDF-document, d.d. 30 juli 2009

rechtsgrondslag

artikel 139, lid 2, van het EG-Verdrag.

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Richtlijn 2010/18/EGPDF-document diende voor 8 maart 2012 geïmplementeerd te zijn. Hiertoe werd op 30 november 2011 een Wijziging van de wet Arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ingediend bij de Tweede Kamer (zie kamerstukken in de reeks 33107). De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 20 maart 2012 als hamerstuk afgedaan.


Behandeling Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets

Onderhavig voorstel maakt deel uit van de lijstPDF-document met voorstellen die door de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS) in 2009 aan een toetsing worden onderworpen. Op 18 augustus 2009 heeft de TGCS advies gevraagd inzake subsidiariteit en proportionaliteit aan de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van beide Kamers. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van de Eerste Kamer heeft haar advies op 10 september 2009 aangeboden aan de voorzitter van de TGCS. De Tweede Kamer stuurde haar advies op 22 september 2009. De TGCS heeft op 30 september 2009 een briefPDF-document gestuurd aan beide Kamers met een conceptbrief aan de Europese Commissie waarin beide Kamers aangeven geen bezwaren te zien ten aanzien van subsidiariteit en proportionaliteit. Na plenaire goedkeuring van beide Kamers werd deze brief op 15 oktober 2009 aan de Europese Commissie verstuurd.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 september 2009 gesproken over een conceptadvies inzake onderhavig voorstel en besloten zich hierbij aan te sluiten. Men ziet geen bezwaren ten aanzien van de gekozen rechtsgrondslag, de subsidiariteit en de proportionaliteit. De voorzitter van de TGCS werd dienovereenkomstig hierover te geïnformeerd middels een brief die op 10 september 2009 verstuurd werd.

 • brief Staten-Generaal - 32024, E/6
  15 oktober 2009
 • advies Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 32024, C
  10 september 2009
 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 40141/KvD
  8 september 2009

Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloot op 22 september 2009 dat zij geen bezwaren heeft met betrekking tot de voorgestelde rechtsgrondslag en de subsidiariteit en proportionaliteit van de voorgestelde maatregelen.

Op 13 oktober 2009 heeft de Tweede Kamer de subsidiariteitstoets van onderhavig voorstel plenair besproken. De door het kamerlid Meeuwis (VVD) ingediende motie werd verworpen.

 • brief Staten-Generaal - 32024, E/6
  15 oktober 2009
 • motie Tweede Kamer - 32024, 5
  13 oktober 2009
 • Pag. 954-958 Tweede Kamer - Aanhangsel 2009-2010, 13
  13 oktober 2009
 • advies Tweede Kamer - 32024, 3
  22 september 2009

Standpunt Nederlandse regering

Naar het oordeel van de Nederlandse regering bestaat er een geldige rechtsgrondslag voor deze richtlijn en voldoet het aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 914
  4 september 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het doel van het voorstel is, bij te dragen tot een betere combinatie van het werk, gezin en privéleven en tot de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Daartoe wil de Europese Commissie rechtsgevolg geven aan de herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof die op 18 juni 2009 is gesloten door de Europese brancheoverkoepelende sociale partners (BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV). Deze vervangt hun eerdere overeenkomst van 14 december 1995. Richtlijn 96/34/EG, die rechtsgevolg gaf aan de eerste overeenkomst, zal dus worden ingetrokken.

De herziene overeenkomst verlengt het individuele recht op ouderschapsverlof van mannelijke en vrouwelijke werknemers van drie tot vier maanden en introduceert een aantal verbeteringen en verduidelijkingen met betrekking tot de uitoefening van dat recht.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)410
  30 juli 2009
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2526
  3 oktober 2008

Behandeling Raad

Richtlijn 2010/18/EU werd op 8 maart 2010 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L68 van 18 maart 2010.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 18 juni 2009 hebben de Europese Sociale Partners (BUSINESSEUROPE, European Association of craft, small and medium-sized enterprises -UAPME-, European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services -CEEP- en de European Trade Union Confederation -ETUC-) in het bijzijn van de Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen de raamovereenkomst (zie bijlage in COM(2009)410) aangenomen. Deze overeenkomst herziet de overeenkomst uit 1995 over ouderschapsverlof (zie persbericht).


Alle bronnen