E090104
Laatste revisie: 02-08-2010

E090104 - Beschikking tot vaststelling van een actieprogramma voor administratieve samenwerking op het gebied van buitengrenzen, visa, asiel en immigratie (ARGO)Ter opvolging van het Odysseus-programma stelt de EC stelt een nieuw actieprogramma voor (ARGO), gericht op het doeltreffender maken van de procedures op het gebied van asiel, visa, immigratie en controle aan de buitengrenzen. Voor dit programma, met een looptijd van 1 januari 2002 tot 31 december 2006, zou in totaal 23,68 miljoen Euro beschikbaar gesteld moeten worden uit de EG-begroting (het immigratiebeleid is immers gecommunautariseerd).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Beschikking 2002/463/EGPDF-document is gepubliceerd in Pb EU L 161 van 19 juni 2002.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2001)567PDF-document, d.d. 16 oktober 2001

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Niet besproken in EK.


Behandeling Tweede Kamer

Niet besproken in TK.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Ter opvolging van het Odysseus-programma stelt de EC stelt een nieuw actieprogramma voor (ARGO), gericht op het doeltreffender maken van de procedures op het gebied van asiel, visa, immigratie en controle aan de buitengrenzen. Voor dit programma, met een looptijd van 1 januari 2002 tot 31 december 2006, zou in totaal 23,68 miljoen Euro beschikbaar gesteld moeten worden uit de EG-begroting (het immigratiebeleid is immers gecommunautariseerd).

Het actieprogramma beoogt te voorzien in de dringende noodzaak de administratieve samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren. De in Tampere afgesproken wetgevingsinspanningen ter realisering van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheidstaan of vallen met acties ter waarborging van de doeltreffendheid in de voorbereidende en uitvoerende fase. De met Odysseus opgedane ervaring moet in het vervolgtraject worden benut.

De doelstellingen zijn: bevordering samenwerking; bevordering uniforme toepassing gemeenschapsrecht; verbetering algemene efficiëntie; communautaire dimensie naar behoren bij de nationale diensten incorporeren; bevorderen transparantie. Er wordt aangegeven welk soort activiteiten t.a.v. grensbewaking, visumverstrekking en controle, asiel en immigratieprocedures gesteund zullen worden.

Er wordt voorzien in opleidingen, personeelsuitwisselingen, automatisering, belichting werkmethodes en procedures, onderzoek, conferenties, gemeenschappelijke operatieve centra in noodsituaties en voorlichtingsactiviteiten in derde landen.

De commissie is in partnerschap met de lidstaten verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Er wordt een beheerscomité opgesteld. Er moet een jaarlijks werkprogramma opgesteld worden met specifieke doelstellingen en thematische prioriteiten. Artikel 12 lid 5 geeft een aantal selectiecriteria. Er wordt jaarlijks verslag uitgebracht aan EP en de Raad.

Het VK en Ierland kunnen besluiten tot opt-in. Activiteiten waarbij de kandidaat-lidstaten of Noorwegen en IJsland zijn betrokken kunnen ook in aanmerking komen voor medefinanciering.

Het verschil met het Odysseus-programma schuilt in de uitbreiding met het onderwerp 'visa' en de restrictie dat in het ARGO alleen nog maar verzoeken kunnen worden ingediend middels nationale overheidsdiensten


Behandeling Raad

Dit programma is in de JBZ-Raad van 13 juni 2002 goedgekeurd.

Naar aanleiding van de onderhandelingen in november en december 2001 is het document meer gestroomlijnd maar op de essentiële punten hebben er geen grote wijzigingen plaatsgevonden. Onder andere is het punt met betrekking tot een afbakening ten opzichte van andere instrumenten die voorzien in financiering duidelijker in het ARGO opgenomen.

Bij de verwerking van de voorstellen van het EP gaf Nederland aan dat het amendement m.b.t. mogelijkheid voor de Commissie om zelf voorstellen in te dienen slechts acceptabel zou zijn indien de procedure zodanig is ingericht dat de voorstellen van de Commissie door een ander orgaan dan de Commissie worden beoordeeld.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 9 april 2002 heeft het EP advies uitgebracht. Het EP stelde o.m. amendementen voor m.b.t. respecteren mensenrechten, asielzoekers aan de grens de toegang tot procedures garanderen, samenwerking consulaire diensten, voorbereiding systeem verantwoordelijkheidsverdeling grensbewaking, gemeenschappelijke beoordeling crisisregio's, kennis herkomstlanden, non-discriminatie en mensenrechten verhogen,

samenwerking bij bestrijding illegale immigratie, fraudedocumenten en georganiseerde misdaad, mogelijkheid EC om voorstellen in te dienen, kandidaatlidstaten ook betrekken.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

  • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2002)0152
    9 april 2002

Reacties Derden

  • Word-document advies Comité van de Regio's - CDR 93/2002
    16 mei 2002

Alle bronnen